ОБУКA ЗA ЛОБИСТУ

Лобирање 26.05.2023.

Aгенција за спречавање корупције, у овој години организује другу обуку за лобисту.  Обука ће се одржати 13. и 14. јуна 2023. године у просторијама Aгенције, Царице Милице 1, Београд.

Рок подношења захтева за похађање обуке је 02.јун 2023. године, који се налази на линку: http://publicapp.acas.rs/#/login

Износ накнаде од 46.010,00 динара за похађање обуке и издавање уверења о завршеној обуци уплаћује се на број жиро рачуна: 840-31255845-68; прималац: Aгенција за спречавање корупције; сврха: Обука за лобисту.

Aгенција подсећа да се захтев подноси електронским путем. Након добијања програмски генерисане шифре, којом се потврђује електронска регистрација, одштампани и потписани захтев, заједно са доказом о уплати, доставља се Aгенцији, непосредно или препорученом поштанском пошиљком на адресу Царице Милице 1, Београд, у року од три дана од дана добијања програмски генерисане шифре.

Захтев за похађање обуке који није поднет на предвиђен начин сматраће се да није ни поднет.

Сатница програма обуке биће накнадно објављена.