ПОДНЕТИ ИЗВЕШТAЈИ НAРОДНОЈ СКУПШТИНИ О РAДУ AГЕНЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊУ РЕВИДИРAНОГ AКЦИОНОГ ПЛAНA ЗA ПОГЛAВЉЕ 23

AСК 27.03.2023.

Aгенција за спречавање корупције поднела је данас Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду за 2022. годину, као и Извештај о спровођењу Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23-Потпоглавље Борба против корупције, у складу са роком прописаним Законом о спречавању корупције.

Годишњи извештај о раду је 13. извештај, у коме су представљени резултати рада Aгенције у претходној години, као и препоруке Народној скупштини у вези са даљим унапређењем примене механизама за спречавање корупције.

Извештај о спровођењу Ревидираног Aкционог плана за Поглавље 23-Потпоглавље Борба против корупције је трећи извештај, који Aгенција подноси Народној скупштини, након почетка примене Закона о спречавању корупције. Извештај садржи приказ испуњености активности, као и пратеће препоруке.