Подношење извештаја о лобистичким активностима

Лобирање 20.01.2023.

Подсећамо лобисте и правна лица која обављају лобирање да у складу са чл. 31. Закона о лобирању (“Службени гласник РС”, бр. 87/18 и 86/19-др. закон) најкасније 31. јануара 2023. године доставе Aгенцији писмени извештај о раду за претходну годину са детаљним прегледом лобистичких активности.

Извештај се подноси електронским путем на обрасцу објављеном на интернет презентацији Aгенције. Након подношења извештаја у овој форми, и добијања програмски генерисане шифре као потврде електронске регистрације, неопходно је одштампан и потписан извештај, у року од три дана, препорученом поштанском пошиљком или лично, доставити Aгенцији.

Обавеза подношења писаног извештаја о раду лица која обављају послове лобирања предвиђена је Законом о лобирању, као регулаторним оквиром активности којима се врши утицај на органе јавне власти у поступку доношења закона, других прописа и општих аката ради остваривања интереса корисника лобирања.

Истим законом предвиђена је прекршајна одговорност за неиспуњавање ове обавезе.