Рок за ванредну пријаву имовине и прихода је 15. мај 2023. године

AСК 09.01.2023.

Подсећамо јавне функционере да Законом о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - Aутентично тумачење, 94/2021, 14/2022) рок за ванредно пријављивање имовине и прихода истиче даном рока за подношење пореске пријаве за утврђивање пореза на доходак грађана, односно до 15. маја текуће године, уколико је током претходне године дошло до битних промена у већ пријављеној имовини и приходима. До тог датума неопходно је Aгенцији поднети Извештај према стању на дан 31. децембар претходне године.

Битном променом сматрају се увећања или умањења прихода, наведених у Извештају јавног функционера,  која прелазе просечну годишњу зараду без пореза и доприноса у Републици Србији. Податке о висини ове зараде објављује Републички завод за статистику током месеца фебруара, док ће и Aгенција благовремено о овим подацима известити јавне функционере. Битна промена постоји и уколико је промењена структура имовине пријављене у ранијем Извештају.

Подсећамо да се обавеза ванредног пријављивања имовине и прихода односи и на лица којима је престала јавна функција, и то у наредне две године по престанку јавне функције под условом да су им имовина и приходи битно промењени у односу на претходну годину.