Обавеза достављања евиденције поклона јавних функционера до 1. марта 2022. године

Органи јавне власти 17.02.2022.

Органи јавне власти, који су у обавези да воде евиденцију о поклонима, дужни су да, најкасније до 1. марта 2022. године, Aгенцији доставе евиденције поклона јавних функционера за 2021. годину.
 
Образац евиденције поклона подноси се у веб форми, приступањем систему преко веб линка који води до приступне странице за регистрацију и пријављивање на систем, а који се налази на интернет презентацији Aгенције у пољу ВЕБ ФОРМЕ ОБРAЗAЦA хттп://www.ацас.рс/аwф/.
Упутство за подношење образаца у веб форми налази се на линку хттп://www.ацас.рс/упутства-и-смернице/.
После електронске пријаве, попуњавања обрасца и добијања програмски генерисане шифре, органи јавне власти одмах, а најкасније у року од осам дана од дана добијања програмски генерисане шифре, достављају евиденцију у штампаној форми са потписом одговорног лица и печатом органа, осим када употреба печата у законом прописаним случајевима није обавезна, на адресу Aгенције за спречавање корупције, улица Царице Милице 1, 11000 Београд