Поступање Aгенције у току изборне кампање

Избори 10.03.2022.

Aгенција за спречавање корупције поступа у складу са роковима прописаним Законом о спречавању корупције и Законом о финансирању политичких активности.
У претходном периоду, Aгенција је примила више пријава против јавних функционера и политичких субјеката у вези са евентуалним повредама поменутих закона. По свим пријавама, иако се поједине односе на активности пре почетка изборне кампање те се самим тим о њима одлучује у редовном роковима, Aгенција је покренула поступке. Неки поступци су окончани и подносиоци пријава су обавештени о исходу, док су преостали у току.
У случајевима када закон предвиђа јавно објављивање одлуке, поред подносиоца пријаве се упознаје и јавност на посебној рубрици, коју је, за овај изборни циклус, Aгенција обезбедила на својој интернет презентацији.
Поред обавезе доношења решења у кратком року, обавеза објављивања решења на интернет презентацији Aгенције у року од 24 часа од доношења односи се само на одлуке о повреди Закона о финансирању политичких активности, у поступку вођеном против политичке странке односно коалиције и групе грађана.
Када је реч о јавним функционерима, уколико се утврди повреда Закона о спречавању корупције, директор Aгенције, као првостепени орган, доноси у кратком законском року прописане мере, на које јавни функционер има право жалбе Већу Aгенције, као другостепеном органу. Тек након коначности одлуке директора, подносилац пријаве се обавештава, а јавност упознаје само са одлукама које се по закону јавно објављују, како на интернет презентацији Aгенције, тако и у Службеном гласнику Републике Србије. Уколико се утврди да није дошло до повреде Закона о спречавању корупције од стране јавног функционера, подносилац пријаве се о томе одмах обавештава.
Поред поступања по пријавама, Aгенција пажљиво прати све предизборне активности и, када има основа, покреће поступке по службеној дужности.