Надлежности

Оснивање и статус

Aгенција за спречавање корупције је самосталан и независан државни орган, који за обављање послова из своје надлежности одговара Народној скупштини. Има својство правног лица чија се средства за рад обезбеђују у буџету Републике Србије и из других извора, у складу са законом. Седиште Aгенције је у Београду.

 

Надлежност Aгенције

1) надзире спровођење стратешких докумената, подноси Народној скупштини извештај о њиховом спровођењу са препорукама за поступање, даје одговорним субјектима препоруке како да отклоне пропусте у спровођењу стратешких докумената и иницира измене и допуне стратешких докумената;

2)доноси опште акте;

3) покреће и води поступак у коме се одлучује о постојању повреда Закона о спрчавању корупције и изриче мере у складу са законом;

4) решава о сукобу интереса;

5) обавља послове у складу са законом који уређује финансирање политичких активности, односно законом који уређује лобирање;

6) подноси кривичне пријаве, захтеве за покретање прекршајног поступка и иницијативе за покретање дисциплинског поступка;

7) води и објављује Регистар јавних функционера и Регистар имовине и прихода јавних функционера

8) проверава извештаје о имовини и приходима које поднесу јавни функционери;

9) води и проверава податке из евиденција одређених законом;

10) поступа по представкама физичких и правних лица;

11) даје мишљења о примени Закона о спречавању корупције на сопствену иницијативу или на захтев физичких или правних лица и заузима ставове од значаја за примену овог закона;

12) иницира доношење или измену прописа, даје мишљења о процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о нацртима закона који уређују питања обухваћена потврђеним међународним уговорима у области спречавања и борбе против корупције;

13) истражује стање корупције, анализира ризике од корупције и сачињава извештаје са препорукама ради отклањања ризика;

14) надзире доношење и спровођење планова интегритета;

15) доноси програм обуке и упутство за обуку у области спречавања корупције и прати спровођење обуке у органима јавне власти;

16) обавља послове међународне сарадње у области спречавања корупције;