Предлог закона о озакоњењу објеката у Скупштини: прецизирати услове за озакоњење и сузити дискрециона овлашћења

Плате запослених у Агенцији
16/11/2015
Померен рок за извештај о спровођењу мера из плана интегритета на 30. новембар
19/11/2015

Предлог закона о озакоњењу објеката у Скупштини: прецизирати услове за озакоњење и сузити дискрециона овлашћења

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAгенција за борбу против корупције упутила је Народној скупштини и Влади Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о озакоњењу објеката.

Приликом утврђивања коначног текста Предлога закона, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уважило је неке од препорука из мишљења која им је Агенција за борбу против корупције доставила у октобру и новембру ове године, поводом две верзије нацрта овог закона. Међутим, предложена решења у Предлогу овог закона и даље садрже одређене ризике корупције које је потребно отклонити.

Агенција је указала да су Предлогом закона недовољно прецизно одређени изузеци од правила приликом утврђивања услова за озакоњење објеката. Усвајање ових изузетака, без додатних прецизирања, створило би простор за различита тумачења надлежних органа приликом примене у пракси и остваривање партикуларних интереса. Имајући то у виду, неопходно је прецизније регулисати услове за озакоњење и јасно предвидети да се испуњеност тих услова утврђује након прибављања релевантних доказа и документације, те разматрања извештаја о затеченом стању, а не пре тога.

Агенција је у мишљењу истакла да је потребно детаљније уредити поступање надлежног органа у ситуацији када није могуће извршити решење о рушењу, или брисати одредбу којом се предвиђа могућност накнадног доношења решења о озакоњењу. Осим тога, Агенција је препоручила да се прецизирају одредбе о привременом прикључењу објеката за које се води поступак озакоњењења на инфраструктуру. Овим решењима органима јавне власти дају се широка дискрециона овлашћења приликом одлучивања о наведеним питањима. Поред поменутих, поједина предложена решења садрже ризике корупције који се односе на употребу непрецизних формулација, непостојање рокова и међусобно неусаглашене одредбе.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање идентификованих ризика корупције допринело адекватном уређењу ове области и реализацији мера и активности из стратешког оквира за борбу против корупције у Републици Србији.

Мишљење можете преузети овде.