Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa
21/01/2021
Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu
22/01/2021

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

print
Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije.

Na mestu gde su vlast i moć najbliže građanima, u jednicama lokalne samouprave, mogućnosti i potreba za građanskim učešćem u svim aspektima javnog života su najveće, a rezultati najvidljiviji.

Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan je od stubova najrazvijenijih demokratija. To je osnovni demokratski standard i jedno od temeljnih načela Saveta Evrope.

Nedostatak ozbiljnih građanskih incijativa, nizak nivo učešća građana u javnim politikama, nedostatak građanskog monitoringa i kontrole javnih poslova predstavlja realan rizik za nastanak koruptivnog ponašanja i radnji.

U nastojanju da podstaknemo saradnju i dijalog i da pružimo podršku organizacijama civilnog društva da mobilišu svoj potencijal u aktivnostima sprečavanja korupcije, Agencija putem konkursa za dodelu finansijskih sredstava podstiče realizaciju projekata u ovoj oblasti.
Upravo relizovani projekat Bečejskog udruženja mladih “Zajedno ka transparetnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” jedan je od primera kako se kroz saradnju organa javne vlasti i udruženja može doprineti uključivanju civilnog društva u procese donošenja odluka, razvoja zajednica i kontrole javnih sredstava.

Kvalitet života građana u lokalnim zajednicama bitno zavisi od načina definisanja budžetskih prioriteta. Zato je jedna od važnih aktivnosti na lokalnom nivou participacija građana u odlučivanju o prioritetima u lokalnom budžetu i raspodeli sredstava poreskih obveznika izraženih kroz budžet lokalne samouprave.

Građani mogu biti uključeni u odlučivanje o budžetu opštine glasanjem u toku izbornih dana, putem interneta (android aplikacija) i portala za participativni budžetski proces (što su takođe ishodi projekta realizovanog na području Bečeja), ali i neposredno organizovanjem izbornog dana u mesnim zajednicama. Akcija “Budžet po meri građana”, uspešno sprovedena u okviru ovog projekta, doprinosti transparentnom finansiranju, učešću građana u određivanju prioriteta, kao i razvijanju svesti o vlasništvu nad javnim sredstvima i odlukama koje se donose u opštem interesu.

Agencija, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, pruža podršku i projektima čiji su ishodi antikorupcijska strateška dokumenta, što na lokalu podrazumeva izrađen i usvojen Lokalni antikorupcijski plan i formirano radno telo za praćenje njegove primene, pružanje permanentne podrške radu ovog radnog tela i monitoring implementacije, radi praćenja efekata.

Nadalje, bitni ishodi koji mogu poslužiti kao model na nivou svih lokalnih samouprava su pravni akti od značaja za prevenciju korupcije. Primeri dobre prakse u ovoj oblasti, koji proističu iz realizovanih projekata, su značajani antikorupcijski pravilnici i odluke kao što su: Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi, Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija u lokalnoj samoupravi, Pravilnik o upotrebi službenih vozila, Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju, Odluka o predlaganju članova Nadzornih odbora javnih preduzeća na lokalu i slično.

Jedan od važnih ishoda je i transparentno finansiranje organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta opštine, u kom smislu je u okviru Bečejskog projekta u toku prošle godine izrađen i usvojen set dokumenata za finansiranje OCD, čime je unapređena transparetnost u finansiranju udruženja.

Tu je i niz drugih ishoda čiji je zajednički imenitelj transparentnost, inegritet, odgovornost.

Transparetnost i svrsishodnost trošenja javnih sredstava je jedan od osnovih postulata koji je potrebno ispoštovati u sprovođenju aktivnosti u oblasti saradnje sa civilnim društvom za koji punu podršku pruža Agencija. Ovo je istovremeno i važna poluga u smanjivanju mogućnosti za vršenje koruptivnih radnji, odnosno jedan od važnih mehanizama za sprečavanju korupcije.