Saopštenja

PAKETI HUMANITARNE POMOĆI U IZBORNOJ KAMPANJI

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje političkim subjektima da podela promotivnog materijala u vidu paketa sa životnim namirnicama, ili osnovnim higijenskim priborom, nije predviđena Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. Takođe ukazujemo da su za ovakve aktivnosti, zakonom ustanovljeni drugi oblici udruživanja građana, i još jednom pozivamo političke subjekte da promocijom isključivo političkih programa i kandidata koji će ga sprovesti, sebi obezbede izbornu podršku.
Za javno predstavljanje kandidata i promociju izbornih programa, političke stranke mogu koristiti novčana sredstva, usluge i dobra ali Agencija podseća da sredstva dobijena iz javnih i privatnih izvora mogu da koriste samo za rad sa biračima i članstvom kroz: organizovanje i održavanje skupova, promociju, izradu i podelu reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanje javnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge koje su nedvosmisleno povezane sa izbornom kampanjom.

================================================================================================================

PREDIZBORNA KAMPANJA NA INTERNETU I POTENCIJALNA ZLOUPOTREBA JAVNIH RESURSA

Predizborna kampanja značajno je preusmerena na društvene mreže, kao i na internet generalno, kao posledica situacije koju je izazvao virus COVID-19. To pokazuju izveštaji posmatrača koje je Agencija za borbu protiv korupcije angažovala, kao i prijave podnete Agenciji u vezi sa eventualnim kršenjem relevantnih zakona.
Iako su u pitanju besplatne internet platforme i mobilne aplikacije, Agencija apeluje na političke subjekte i nosioce javnih funkcija da ih odgovorno koriste i napominje da sadržaji koji se objavljuju na njima podležu sankcionisanju, ukoliko Agencija utvrdi da je došlo do kršenja zakona.
Kako je zakonom propisano, javni resurs je svaka nepokretnost, pokretna stvar i svako drugo dobro koje je u javnoj svojini, odnosno u drugom obliku svojine koje koriste organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, privredna društva, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.
Izborno pravo, kao opšte i jednako za sve punoletne građane, predstavlja ustavnu kategoriju. U tom smislu, jasna i nedvosmislena podrška političkim subjektima koji učestvuju na izborima je dozvoljena i legitimna, ali korišćenje javnih resursa u tu svrhu je izričito zakonom zabranjeno. S obzirom na to, ukazujemo na činjenicu da je politička promocija subjekata koji učestvuju na izborima, sa internet stranica (web sajtova), naloga i preko sredstava koja su u vlasništvu državnih organa, zloupotreba javnih resursa.
Agencija i ovim putem poziva funkcionere i političke subjekte na poštovanje izbornih propisa, kao i na odgovorno ponašanje prema građanima, koje se ogleda i u pravilnom korišćenju društvenih mreža i aplikacija

=================================================================================================================

Maksimalni iznosi davanja za izbore za narodne poslanike, poslanike u Skupštinu AP Vojvodine i izbore za odbornike Skupština gradova, gradskih Skupština opština i Skupština opština

Agencija za borbu protiv korupcije podseća da politički subjekti za finansiranje troškova izborne kampanje za opšte izbore koji se održavaju 21. juna 2020. godine, pored sredstava iz javnih izvora, mogu da prikupljaju i sredstva iz privatnih izvora.
Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti određena je maksimalna vrednost davanja za sve izborne kampanje u kalendarskoj godini kada se izbori održavaju. Za fizičko lice maksimalna vrednost davanja iznosi 20 prosečnih mesečnih zarada, dok za pravno lice iznosi 200 prosečnih mesečnih zarada.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2019. godini je iznosila 54.919,00 dinara, tako da maksimalna vrednost davanja jednog fizičkog lica može iznositi najviše 1.098.380,00 dinara, dok maksimalna vrednost davanja pravnog lica može iznositi najviše 10.983.800,00 dinara.
Vrednost davanja je ukupna vrednost svih novčanih i nenovčanih davanja.

=================================================================================================================

AKTUELNO

U skladu sa Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/20) koja je stupila na snagu 16. marta 2020. godine, Republička izborna komisija je donela Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisanih za 26. april 2020. godine.
Istog dana Pokrajinska izborna komisija donela je Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, raspisanih za 26. april 2020. godine.
Na isti način postupile su i izborne komisije jedinica lokalne samouprave a u vezi sa lokalnim izborima.
Ovim rešenjima prekidaju se sve izborne radnje i prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/20).
Novi rokovi za vršenje izbornih radnji biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji, počev od dana prestanka vanrednog stanja. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora ostaju na pravnoj snazi.

===========================================================================================

OTVARANJE I KORIŠĆENJE POSEBNIH RAČUNA ZA IZBORNU KAMPANJU

Političke stranke, grupe građana i koalicije (politički subjekti) su dužne da poseban račun otvaraju i koriste u cilju prikupljanja sredstava za finansiranje određene izborne kampanje, kao i za plaćanje svih troškova vezanih za istu izbornu kampanju.
Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na to da nije bitan ukupan broj računa koje će politička stranka koristiti u jednoj izbornoj kampanji, i da li će iste otvoriti kod Uprave za trezor ili poslovne banke, već je bitna namena računa u određenom periodu, odnosno njegova veza za konkretnu kampanju prema vrsti raspisanih izbora. To znači da politički subjekat koji ne poseduje poseban račun, taj račun otvara u određenom periodu (nakon raspisivanja izbora, a pre proglašenja izborne liste), kod Uprave za trezor ili poslovne banke, i da račun koji je otvoren za finansiranje određene izborne kampanje (za narodne poslanike, poslanike i odbornike) može da se koristi jedino u tu svrhu.
Posebno treba ukazati na slučaj otvaranja posebnog računa za svrhu izborne kampanje u slučaju lokalnih izbora. Kako su lokalni izbori vezani za teritoriju jedinice lokalne samouprave, i kako ne moraju biti održani u isto vreme, odnosno ne moraju se istovremeno okončati, to politički subjekat koji učestvuje u ovim izbornim kampanjama otvara poseban račun za one lokalne izbore u kojima je registrovao listu.

Prestanak korišćenja posebnog računa

Danom podnošenja Agenciji izveštaja o troškovima izborne kampanje, odnosno u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, poseban račun gubi namenu radi koje je otvoren i stanje na njemu mora biti svedeno na nulu, bilo da su prihodi kampanje jednaki njenim rashodima, ili da se neutrošena sredstva prikupljena iz javnih i privatnih izvora vrate na račun budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno prebace na račun stranke namenjen za finansiranje redovnog rada.

 

=========================================================================================

PRILOZI U IZBORNOJ KAMPANJI

Tokom izborne kampanje političke stranake, grupe građana i koalicije (politički subjekti) mogu se finansirati i prilozima fizičkih i pravnih lica, pri čemu maksimalna vrednost davanja za troškove izborne kampanje na godišnjem nivou koje jedno fizičko lice može dati iznosi najviše 20 prosečnih neto mesečnih zarada, dok jedno pravno lice može dati najviše 200 prosečnih neto mesečnih zarada.
Pravna i fizička lica (davaoci priloga) u jednoj kalendarskoj godini u kojoj se održavaju izbori mogu, pored davanja za redovan rad, dati sredstva za troškove izborne kampanje do maksimalno propisanog iznosa na godišnjem nivou bez obzira na broj izbornih kampanja u kalendarskoj godini.
Davaoci priloga su dužni da političkom subjektu, najkasnije u roku od tri dana od davanja priloga, dostave izjavu da nisu prekoračili maksimalno propisanu vrednost davanja.
Politički subjekti su dužni da novčane priloge primaju isključivo sa tekućeg računa davaoca priloga, odnosno nije dozvoljeno davanje novčanog priloga u gotovom novcu i putem uplatnice.
Politički subjekti evidentiraju sve priloge i i dužni su da priloge čija je vrednost na godišnjem nivou veća od jedne prosečne mesečne zarade objave na svom veb sajtu u roku od osam dana kada je vrednost priloga premašila iznos jedne prosečne mesečne zarade.

Šta mogu biti prilozi?

Prilozi su novčani iznosi (osim članarine), poklon, usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji odstupaju od tržišnih, krediti, zajmovi i druge usluge banaka i finansijskih organizacija dati pod uslovima koji odstupaju od tržižnih, kao i otpis dugova.

Obaveza davanje izjave prilikom davanja priloga

Pored izjave da nije prekoračio maksimalno propisanu vrednost davanja, davalac priloga, koji obavlja privrednu delatnost dužan je da prilikom davanja priloga dostavi političkom subjektu izjavu da je izmirio sve obaveze po osnovu javnih prihoda, kao i da ne vrši, niti je u poslednje dve godine vršio delatnost od opšteg interesa po osnovu ugovora.

==============================================================================================

OBAVEZA IMENOVANJA OVLAŠĆENOG LICA U POLITIČKOM SUBJEKTU

(Grupi građana, koaliciji ili političkoj stranci)

Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na to da su koalicije i grupe građana koje se sada formiraju kao novi politički subjekti, radi učešća u izbornoj kampanji, dužne da ugovorom o obrazovanju imenuju svoja ovlašćena lica i da o tome obaveste Agenciju. Lica imenovana ovim ugovorima odgovorna su za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom. Ugovori o obrazovanju ovih političkih subjekata moraju sadržati odredbu, kojom je na jasan i nedvosmislen način imenovano ovlašćeno lice.

Ovlašćeno lice političke stranke koja samostalno nastupa u izbornoj kampanji mora biti određeno statutom političke stranke, i Agencija mora biti obaveštena o tom licu. Ukoliko politička stranka ima potrebu za imenovanjem ovlašćenog lica za konkretne lokalne izbore u jedinici lokalne samouprave dužna je da obavesti Agenciju o imenovanju tih lica koja su odgovorna su za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom samo za konkretne jedinice lokalne samouprave.

U slučaju bilo kakve promene ovlašćenog lica, politički subjekat je dužan da o nastaloj promeni obavesti Agenciju.

==============================================================================================

FINANSIRANJE TROŠKOVA IZBORNE KAMPANJE

Finansiranje troškova izborne kampanje regulisano je Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti (‘’Službeni glasnik RS’’, br. 43/11, 123/14, 88/19)

Izvori sredstava

Za finansiranje troškova izborne kampanje parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora političke stranke, grupe građana ili koalicije (politički subjekti) mogu koristiti sredstva prikupljena iz javnih i privatnih izvora.

Da bi politički subjekti mogli da dobiju sredstva iz javnih izvora neophodno je da prilikom podnošenja izborne liste daju izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, kao i da polože izborno jemstvo.

Prilikom prikupljanja sredstava iz privatnih izvora mora se voditi računa da maksimalna vrednost davanja na godišnjem nivou koje jedno fizičko lice može dati učesnicima na izborima za finansiranje političke kampanje iznosi najviše 20 prosečnih neto mesečnih zarada ostvarenih u prethodnoj godini, dok je u slučaju pravnih lica taj iznos najviše 200 prosečnih neto mesečnih zarada ostvarenih u prethodnoj godini.

Otvaranje posebnog računa

U svrhu prikupljanja i trošenja sredstava za finansiranje izborne kampanje politički subjekat mora da otvori poseban račun, koji je dužan da otvori nakon raspisivanja izbora, a pre proglašenja izborne liste. Sva plaćanja troškova izborne kampanje se vrše isključivo sa tog posebnog računa.

Poseban račun za finansiranje izborne kampanje se ne može koristiti u druge svrhe.

Otvaranje posebnog računa za koaliciju i grupu građana uređuje se ugovorom o obrazovanju tih političkih subjekata.

Izborno jemstvo

Politički subjekat koji je dao izjavu da namerava da koristi sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje dužan je da položi izborno jemstvo.

Izborno jemstvo se polaže kod Ministarstva finansija, odnosno nadležnog organa uprave autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i može se sastojati u polaganju gotovog novca, bankarske garancije, držanih hartija od vrednosti ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo.