Представљена анализа годишњих извештаја Агенције

Конференција о борби против корупције у дигиталном добу
13/11/2018
Позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности – Набавка новог службеног возила
26/11/2018

Представљена анализа годишњих извештаја Агенције

print
 Анализа годишњих извештаја, које Агенција за борбу против корупције подноси Народној скупштини Републике Србије, представљена је на радионици одржаној у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције”. Документ садржи смернице за унапређење структуре и садржаја годишњих извештаја, као и праћење примене препорука Агенције.

Директор Агенције Драган Сикимић нагласио је да се ова анализа ослања и на Акциони план за преговарачко поглавље 23, као и препоруке, које Европска комисија истиче у годишњим извештајима о напретку Републике Србије у процесу реформи. Истакао је и да је Агенција за борбу против корупције одговорна Народној скупштини, али и да је њен природни партнер, с обзиром на то да сарадња између независних институција и Народне скупштине у процесу надзора над радом извршне власти представља темељ доброг управљања и јачања поверења грађана у институције.

Посланица Народне скупштине Републике Србије и председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Александра Томић указала је на значај превенције корупције и јачања интегритета, као и на неопходност даљег развијања сарадње Народне скупштине и Агенције у овој области.

Анализу су представили аутори Филипо Романо и Лаура Маскали, укључујући и примере праксе Републике Италије у домену извештавања Националне агенције за борбу против корупције италијанском парламенту.

На радионици су учествовали и представници националних институција, као и међународне заједнице.

Твининг пројекат „Превенција и борба против корупције“ почео је у јулу 2016. године. Спроводе га Национална агенција за борбу против корупције, Министарство правде и Виша школа за правосуђе Републике Италије, као и Главно тужилаштво Краљевине Шпаније у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције Републике Србије, која представља институцију корисницу пројекта. Пројекат финансира Европска унија у вредности од два милиона евра.

Presentation of the Analysis of Annual Reports of the Agency

The analysis of the annual reports, submitted by the Anti-Corruption Agency to the National Assembly of the Republic of Serbia, was presented at the workshop held within the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”. Document contains guidelines for improvement of the structure and content of annual reports as well as monitoring of implementation of recommendations of the Agency.

Director of the Agency Dragan Sikimić pointed out that this analysis was in line with the Action Plan for negotiating Chapter 23, as well as recommendations indicated by the European Commission within the annual reports on progress of the Republic of Serbia in the reform process. He also emphasized that the Anti-Corruption Agency was accountable to the National Assembly but represented its natural partner as well, given that cooperation between the independent institutions and the National Assembly in the monitoring of work of the executive power sets the baseline of good governance and strengthening of citizens’ trust in institutions.

Member of Parliament of the Republic of Serbia and President of its Committee on Finance, State Budget and Control of Public Spending Aleksandra Tomić indicated the significance of corruption prevention and strengthening of integrity and necessity to further develop cooperation between the National Assembly and the Agency in this area.

The analysis was presented by the authors Filippo Romano and Laura Mascali, including the examples of Italian practice in the area of reporting to the Italian Parliament by the National Anti-Corruption Authority.

The workshop was also attended by the representatives of the national institutions and international community.

Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption” started in July 2016. It is implemented by the National Anti-Corruption Authority, the Ministry of Justice, the Higher School of the Judiciary of the Republic of Italy and the General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain in cooperation with the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia, as a Beneficiary Institution. This Project is funded by the European Union in amount of two million euros.