Plan integriteta

IZRADA PLANA INTEGRITETA: DRUGI CIKLUS


Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća u obavezi su da izrade svoj plan integriteta.

Drugi ciklus izrade plana integriteta počeo je danom objavljivanja Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 od 30.11.2016. godine).

Rok za donošenje plana integriteta i postavljanje odluke o njegovom usvajanju u aplikaciju istekao je 31.10.2017. godine.

Ukupan broj institucija koje su bile u obavezi da donesu plan integriteta u drugom ciklusu iznosi 4.267. Od tog broja 2.716. institucija ispunilo je svoju obavezu i izradilo i usvojilo plan integriteta, što je povećanje od 17 % u odnosu na prvi ciklus njegove izrade.

Rok za sprovođenje mera poboljšanja je do 31.10.2019. godine.

Rok za izveštavanje i postavljanje odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta je do 30.11.2019. godine.

Link: Pregled državnih institucija po sistemima koje su izvestile/nisu izvestile o sprovođenju plana integriteta u drugom ciklusu

____________________________________________________________________________________________________

SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Plan integriteta sprovodi sena osnovu nacrta (modela) plana integriteta kome možete pristupiti putem internet adrese http://plan.acas.rs/acas_pi ili klikom na sledeći link – nacrt plana integriteta.

Aktivnosti koje lice odgovorno da prati sprovođenje plana integriteta treba da sprovede u fazi sprovođenja i praćenja sprovođenja plana integriteta su sledeće:

  • prati da li se mere iz plana integriteta sprovode u rokovima i na način predviđen planom integriteta;

  • putem aplikacije izveštava Agenciju o sprovođenju mera poboljšanja;

  • nakon isteka roka za sprovođenje plana integriteta postavlja u aplikaciju odluku o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta.

Napomena: Odluka o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta se ne dostavlja Agenciji putem pošte, već je potrebno odluku postaviti u aplikaciju.

Za sve informacije vezane za proces sprovođenja plana integriteta obratite se Agenciji za borbu protiv korupcije – Odseku za planove integriteta na tel: 011 41 49 100 opcija 5 ili na imejl integritet@acas.rs

POMOĆ LICU ODGOVORNOM ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

Uputstvo za lice odgovorno da prati sprovođenje plana integriteta

Video link:  Izveštavanje o sprovođenju mera iz plana integriteta u aplikaciji

Link: Akcioni plan za sprovođenje mera iz plana integriteta

Model Odluke o usvajanju izveštaja o sprovođenju plana integriteta

MODELI AKATA ZA SPROVOĐENJE MERA IZ PLANA INTEGRITETA ZA OBLAST „ETIKA I INTEGRITET“

Model akta o upravljanju sukobom interesa u javnoj upravi

Model akta o postupanju sa donacijama u javnoj upravi

Model akta o postupanju po pritužbama na rad javne uprave (i javnih službi)Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

Guidelines For The Integrity Plan Development And Implementation

Odluka o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta

 Priručnik za izradu i sprovođenje plana integriteta

Manual For The Integrity Plan Development And Implementation

Primer izrađenog plana integriteta

Link: Evidencija državnih institucija po sistemima

Preporuka Agencije je da sve institucije pri korišćenju aplikacije koriste Google Chrome ili Mozilla Firefox internet pretraživače, jer u slučaju korišćenja Internet Explorer-a, može doći do problema u radu aplikacije.SPISAK DRŽAVNIH INSTITUCIJA KOJE SU IZRADILE/NISU IZRADILE PLAN INTEGRITETA

Tabelarni prikaz najznačajnijih državnih institucija koje su izradile/nisu izradile plan integriteta u zakonom predviđenom roku

Link: Pregled državnih institucija po sistemima koje su izradile/nisu izradile plan integriteta u zakonom predviđenom roku

Primer dobre prakse – institucije koje su izradile plan integriteta a nisu imale tu zakonsku obavezu

Uporedni prikaz procenata urađenih planova integriteta u 1. i 2. ciklusuJAVNO DOSTUPNI PLANOVI INTEGRITETA

Obveznicima planova integriteta ostavljena je mogućnost da, u okviru elektronske aplikacije, odaberu opciju da njihov plan integriteta bude javan. Ukoliko želite da proverite da li je neka institucija učinila plan integriteta dostupnim javnosti, to možete učiniti putem pretrage na ovom linku.


Link: ARHIVA dokumenata koji su bili potrebni za fazu izrade planova integriteta