План интегритета

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ДРУГИ ЦИКЛУС


Сви државни органи и организације, органи територијалне аутономије и локалне сaмоуправе, јавне службе и јавна предузећа у обавези су да израде свој план интегритета.

Други циклус израде плана интегритета почео је даном објављивања Смерница за израду и спровођење плана интегритета („Службени гласник РС“ бр. 95/16 од 30.11.2016. године).

Рок за доношење плана интегритета и постављање одлуке о његовом усвајању у апликацију истекао је 31.10.2017. године.

Укупан број институција које су биле у обавези да донесу план интегритета у другом циклусу износи 4.267. Од тог броја 2.716. институција испунило је своју обавезу и израдило и усвојило план интегритета, што је повећање од 17 % у односу на први циклус његове израде.

Рок за спровођење мера побољшања је до 31.10.2019. године.

Рок за извештавање и постављање одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета је до 30.11.2019. године.

Линк: Преглед државних институција по системима које су известиле/нису известиле о спровођењу плана интегритета у другом циклусу

____________________________________________________________________________________________________

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

План интегритета спроводи сена основу нацрта (модела) плана интегритета коме можете приступити путем интернет адресе http://plan.acas.rs/acas_pi или кликом на следећи линк – нацрт плана интегритета.

Активности које лице одговорно да прати спровођење плана интегритета треба да спроведe у фази спровођења и праћењa спровођења плана интегритета су следеће:

  • прати да ли се мере из плана интегритета спроводе у роковима и на начин предвиђен планом интегритета;

  • путем апликације извештава Агенцију о спровођењу мера побољшања;

  • након истека рока за спровођење плана интегритета поставља у апликацију одлуку о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета.

Напомена: Одлука о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета се не доставља Агенцији путем поште, већ је потребно одлуку поставити у апликацију.

За све информације везане за процес спровођења плана интегритета обратите се Агенцији за борбу против корупције – Одсеку за планове интегритета на тел: 011 41 49 100 опција 5 или на имејл integritet@acas.rs

ПОМОЋ ЛИЦУ ОДГОВОРНОМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

Упутство за лице одговорно да прати спровођење плана интегритета

Видео линк:  Извештавање о спровођењу мера из плана интегритета у апликацији

Линк: Акциони план за спровођење мера из плана интегритета

Moдел Одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета

МОДЕЛИ АКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ИЗ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА ЗА ОБЛАСТ „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ“

Модел акта о управљању сукобом интереса у јавној управи

Модел акта о поступању са донацијама у јавној управи

Модел акта о поступању по притужбама на рад јавне управе (и јавних служби)Смернице за израду и спровођење плана интегритета

Guidelines For The Integrity Plan Development And Implementation

Одлука о изменама Смерница за израду и спровођење плана интегритета

 Приручник за израду и спровођење плана интегритета

Manual For The Integrity Plan Development And Implementation

Пример израђеног плана интегритета

Линк: Евиденција државних институција по системима

Препорука Агенције је да све институције при коришћењу апликације користе Google Chrome ili Mozilla Firefox интернет претраживаче, јер у случају коришћења Internet Explorer-a, може доћи до проблема у раду апликације.СПИСАК ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ/НИСУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

Табеларни приказ најзначајнијих државних институција које су израдиле/нису израдиле план интегритета у законом предвиђеном року

Линк: Преглед државних институција по системима које су израдиле/нису израдиле план интегритета у законом предвиђеном року

Пример добре праксе – институције које су израдиле план интегритета а нису имале ту законску обавезу

Упоредни приказ процената урађених планова интегритета у 1. и 2. циклусуЈАВНО ДОСТУПНИ ПЛАНОВИ ИНТЕГРИТЕТА

Обвезницима планова интегритета остављена је могућност да, у оквиру електронске апликације, одаберу опцију да њихов план интегритета буде јаван. Уколико желите да проверите да ли је нека институција учинила план интегритета доступним јавности, то можете учинити путем претраге на овом линку.


Линк: АРХИВА докумената који су били потребни за фазу израде планова интегритета