ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА: ТРЕЋИ ЦИКЛУС

Друга фаза израде плана интегритета

У току је друга фаза израде и спровођења плана интегритета у III циклусу која се завршава израдом плана интегритета и постављањем одлуке о његовом усвајању у електронску апликацију – најкасније до 31. октобрa 2022. године.

Координатор треба да достави корисничко име и лозинку члановима радне групе. Радна група може да приступи изради свог плана интегритета, након што су у апликацији постављене одлука о одређивању координатора и одлука о именовању чланова радне групе, уношењем корисничком имена и лозинке у апликацију.

Радна група приступа процени ризика у свим областима које се налазе у нацрту (моделу) плана интегритета, у складу са упутством које је доступно на линку: Uputstvo-za-radnu-grupu-za-izradu-plana-integriteta-1.pdf (acas.rs).

Како би радна група што успешније проценила ризике од корупције, Агенција је објавила Приручник доступан на линку: https://www.acas.rs/wp-content/uploads/2022/02/Priru%C4%8Dnik-FINAL-1.pdf?pismo=lat, као и видео упутство за процену ризика доступно на линку:  www.youtube.com/watch?v=NE2ZNFd-mgM.

Пошто радна група процени ризике у свим наведеним областима и радним процесима потребно је да координатор из апликације преузме план интегритета (пдф формат) и одлуку о усвајању плана интегритета. Одлуку потписује руководилац институције, и након што је печатирана и скенирана координатор је поставља у апликацију – најкасније до 31. октобра 2022. године.

Рокове за израду и спровођење плана интегритета можете видети ОВДЕ

Одредбом члана 104. став 1. тачка 8) и 7) Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“ бр. 35/2019, 88/2019, 21/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) прописана је прекршајна одговорност за одговорно лице у институцији уколико не одреди (координатора) лице које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета (члан 97. став 2.) као и уколико не достави Агенцији план интегритета и извештај о спровођењу плана интегритета (члан 95. став 3.).

План интегритета доносе и спроводе органи Републике Србије, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, установе и јавна предузећа и друга правна лица чији је оснивач или члан Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или градска општина, који имају више од 30 запослених на неодређено време.

За све додатне информације у вези израде и спровођења плана интегритета можете се обратити Одсеку за планове интегритета и анализу ризика од корупције путем електронске поште integritet@acas.rs или телефоном на 011/ 41 49 100, локал 6, односно 011/ 41 49 112.

 

 

 

ПРИСТУП АПЛИКАЦИЈИ

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

МОДЕЛИ ОДЛУКА ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА

УПУТСТВА ЗА РАД У АПЛИКАЦИЈИ И ПРИРУЧНИК

ВИДЕО УПУТСТВО ЗА РАДНУ ГРУПУ – ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ

СПИСАК ИНСТИТУЦИЈА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛИ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ У ВЕЗИ СА ПЛАНОМ ИНТЕГРИТЕТА

МОДЕЛИ ИНТЕРНИХ АКАТА ЗА ОБЛАСТ „ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ”

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

АРХИВА – ПРЕТХОДНИ ЦИКЛУСИ

ОДСЕК ЗА ПЛАНОВЕ ИНТЕГРИТЕТА И АНАЛИЗУ РИЗИКА ОД КОРУПЦИЈЕ

Агенција за спречавање корупције
Царице Милице 1, 11000 Београд

Електронска пошта: integritet@acas.rs
Телефон: 011/ 4149 – 100, локал 6 и 011/ 4149 – 112