Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima
06/05/2021
Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja
14/05/2021

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

 

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije doneo je dana 24.02.2021. godine rešenje br. 014-07-00-0158/20-11  koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 07.05.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-07-00-0158/20-11

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije doneo je dana 15.12.2020. godine rešenje br. 014-47-00-0177/19-07  koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 22.04.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-47-00-0177/19-07