Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi
22/07/2021

Oglasna tabla

print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

„Sl.glasnik“, br. 18/2016
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije doneo je dana 18.5.2021. godine obaveštenje  br. 014-46-00-0310/19-10 koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 14.7.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br. 014-46-00-0310/19-10

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije doneo je dana 20.04.2021. godine obaveštenje  br. 014-46-00-0286/2020-08 koje objavljujemo na Oglasnoj tabli Agencije dana 12.07.2021. godine jer uručenje na drugi način nije bilo moguće.

Rešenje br.014-46-00-0286/2020-08