Саопштење
28/05/2021
Потписан споразум о сарадњи између Централног регистра социјалног осигурања и Агенције
02/06/2021

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 11.01.2021. године решење бр. 014-012-00-0178/20-11 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 25.06.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-012-00-0178/20-11