Обавештење о одржавању треће обуке за лобисту
16/04/2021
Пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције
22/04/2021

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 15.12.2020. године решење бр. 014-47-00-0177/19-07  које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 22.04.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-47-00-0177/19-07

Агенција за спречавање корупције дана 21. 4. 2021. године објављује одговор на захтев за приступ информацијама од јавног значаја јер достављање на други начин није могуће.

Обавештење бр. 014-037-00-0025/21-09

Агенција за спречавање корупције дана 21. 4. 2021. године објављује одговор на захтев за приступ информацијама од јавног значаја јер достављање на други начин није могуће.

Обавештење бр. 014-037-00-0024/21-09

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 04.3.2021. године обавештење о покретању поступка бр. 014-47-00-0044/20-07  које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 12.4.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-47-00-0044/20-07

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 18.11.2020. године решење бр. 014-47-00-0186/19-07 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 15.03.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-47-00-0186/19-07

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 03.02.2021. године решење бр. 014-012-00-0055/21-11 које објављујемо на Огласној табли Агенције јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-012-00-0055/21-11