Одржан онлајн округли сто на тему контроле финансирања политичких субјеката у време пандемије Ковид – 19
30/06/2021
Завршена обука о интегрисању родне перспективе и креирању родно одговорних мера, активности и буџета
08/07/2021

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 18.5.2021. године обавештење  бр. 014-46-00-0310/19-10 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 14.7.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-46-00-0310/19-10

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 20.04.2021. године обавештење  бр. 014-46-00-0286/2020-08 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 12.07.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр.014-46-00-0286/2020-08

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 08.02.2021. године решење  бр. 011-46-00-0280/2020-08 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 12.07.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 011-46-00-0280/2020-08

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 01.06.2021. године решење бр. 014-07-00-0217/20-11 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 08.07.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-07-00-0217/20-11

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 17.5.2021. године обавештење бр. 014-46-00-0068/21-08 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 06.7.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр.014-46-00-0068/21-08

Директор Агенције за спречавање корупције донео је дана 25.05.2021. године решење бр. 014-47-00-0044/20-07  које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 01.07.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр. 014-47-00-0044/20-07