Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у служби Агенције
06/10/2021
Саопштење
08/10/2021

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Агенцијa за спречавање корупције доноси дана 19.07.2021. године решење бр. 014-020-00-0148/20-11 које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 13.10.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Решење бр.014-020-00-0148/20-11

Агенцијa за спречавање корупције доноси дана 01.03.2021. године допуну обавештења о покретању поступка бр. 014-46-00-0272/20-08  које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 07.10.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Обавештање бр. 014-46-00-0272/20-08

Агенцијa за спречавање корупције доноси дана 25.08.2021. године допуну обавештења о покретању поступка бр. 014-07-00-0195/21-11  које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 01.10.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Обавештење бр. 014-07-00-0195/21-11

Агенцијa за спречавање корупције доноси дана 11.08.2021. године обавештење бр. 07-00-0163-21  које објављујемо на Огласној табли Агенције дана 01.10.2021. године јер уручење на други начин није било могуће.

Обавештење бр. 07-00-0163-21