Агенција донела Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика
27/10/2021
Представници Агенције на заседању Регионалне антикорупцијске иницијативе
03/11/2021

Огласна табла

print

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

„Сл.гласник“, бр. 18/2016
Јавно достављање
Члан 78.

(1) Јавно достављање врши се:

1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

(2) Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

(3) Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

 

Агенција за спречавање корупције дана 29.12.2021. године објављује решење бр. 014-07-00-0253/21-11 јер уручивање на други начин није било могуће.

Решење: 014-07-00-0253/21-11

Агенција за спречавање корупције дана 20.12.2021. године објављује решење бр. 014-07-00-0629/20-11 јер уручивање на други начин није било могуће.

Решење: 014-07-00-0629/20-11