Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Narodna skupština o Izveštaju Agencije
30/12/2021
Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije
13/01/2022

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje

print
Agencija za sprečavanje korupcije podseća lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje na zakonsku obavezu propisanu odredbama čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon) da najkasnije do 31.01.2022. godine dostave pismeni izveštaj o radu za prethodnu godinu.

Lobisti i pravna lica koja obavljaju lobiranje potrebno je, pre svega, elektronski putem veb forme da podnesu izveštaj o radu na obrascu koji je Agencija objavila na svojoj internet prezentaciji http://www.acas.rs/awf/, i nakon podnošenja u elektronskoj formi i dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampan i potpisan izveštaj o radu, dostave Agenciji neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Agencija istovremeno ukazuje da saglasno odredbi čl. 32. Zakona o lobiranju kojim su propisani obavezni elementi izveštaja o radu, pored ostalog, podaci o korisniku lobiranja u izveštajnom periodu, podaci o lobiranim licima u navedenom periodu, kao i predmet lobiranja, izveštaje o radu ne dostavljaju lobisti i pravna lica koja obavljaju lobiranje, pod uslovom, da u 2021. godini nisu započeli lobiranje.