Obaveštenje o održavanju obuke za lobistu

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog rukovodećeg radnog mesta
16/08/2021
Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za sprečavanje korupcije
19/08/2021

Obaveštenje o održavanju obuke za lobistu

print
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0060/21-11 od 18.08.2021. godine odredio je održavanje Četvrte obuke za lobistu u 2021. godini, u periodu od 16. do 17. septembra 2021. godine.
Obuka će se održati u prostorijama Palate Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd.
Podnosiocima zahteva za pohađanje obuke za lobistu Agencija za sprečavanje korupcije naročito ukazuje na to da će se obuka održati uz poštovanje mera zaštite radi sprečavanja širenja COVID -19.
Rok za podnošenje zahteva je do 06.09.2021. godine.
Zahtev za pohađanje obuke za lobistu nalazi se na linku http://www.acas.rs/awf/
Iznos naknade od 46.010 dinara za pohađanje obuke za lobistu i izdavanje uverenja o završenoj obuci za lobistu uplaćuje se na:
broj žiro računa 840-31255845-68
primalac: Agencija za sprečavanje korupcije
svrha: Obuka za lobistu

Agencija za sprečavanje korupcije ukazuje da:

– Zahtev za pohađanje obuke podnosi se elektronskim putem,
-nakon dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija, odštampani i potpisani zahtev, zajedno sa dokazom o uplati, dostavlja se Agenciji, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Carice Milice 1, Beograd, u roku od tri dana od dana dobijanja programski generisane šifre.
Zahtev za pohađanje obuke koji nije podnet na predviđen način smatraće se da nije ni podnet.
Agencija će naknadno objaviti satnicu Programa obuke za lobistu.