Kalendar rokova

 

Rok Obaveza Obveznici Osnov
15. januar Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine
31. januar Dostavljanje pismenog izveštaja o radu Lobisti i pravna lica koji obavljaju lobiranje, a koji su započeli lobiranje u prethodnoj godini Čl. 31. st. 1 Zakona o lobiranju
1. februar Objavljivanje Izveštaja o rezultatima kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata naredne godine Agencija za sprečavanje korupcije Čl. 33. stav 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
1. mart Predaja kopije evidencije poklona koje je javni funkcioner primio u vezi sa vršenjem javne funkcije za prethodnu kalendarsku godinu Organ javne vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju Čl. 64. Zakona o sprečavanju korupcije
15. mart Objavljivanje Plana kontrole godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata za tekuću godinu Agencija za sprečavanje korupcije Čl. 33. stav 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
16. mart Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.
31. mart Podnošenje godišnjeg Izveštaja o radu i Izveštaja o sprovođenju strateških dokumenata Agencija za sprečavanje korupcije Čl.38 i 39. Zakona o sprečavanju korupcije
15. april Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine
 30. april  
Dostava Godišnjih izveštaja o finansiranju političkog subjekta, koji sadrži podatke o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora – za prethodnu godinu
Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke Čl. 28 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
15. maj Podnošenje Izveštaja o imovini i prihodima (sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja). Funkcioner kome je prestala javna funkcija dužan je da podnese Izveštaj o bitnim promenama u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije Javni funkcioneri Čl. 69. Zakona o sprečavanju korupcije
 1. jun Objavljivanje Kataloga poklona javnih funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu na internet prezentaciji Agencije Agencija za sprečavanje korupcije Čl. 66. Zakona o sprečavanju korupcije
 10. jun Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.
15. jul Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine
 10. septembar Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.
15. oktobar Dostavljanje kvartalnih izveštaja o sprovođenju Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika Organi javne vlasti odgovorni za realizaciju aktivnosti iz Operativnog plana Aktivnost 5.1.2 iz Operativnog plana od 30.9.2021. godine
 10. decembar Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.