Kalendar rokova

 

Rok Obaveza Obveznici Osnov
1. mart Predaja kopije evidencije poklona koje je javni funkcioner primio u vezi sa vršenjem javne funkcije za prethodnu kalendarsku godinu Organ javne vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju Čl. 64. Zakona o sprečavanju korupcije
16. mart Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.
 15. april Dostava Godišnjih finansijskih izveštaja kao i izveštaja o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora – za prethodnu godinu Politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke Čl. 28 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
15. maj Podnošenje Izveštaja o imovini i prihodima (sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine, ukoliko je došlo do bitnih promena u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja). Funkcioner kome je prestala javna funkcija dužan je da podnese Izveštaj o bitnim promenama u odnosu na podatke iz prethodno podnetog Izveštaja jednom godišnje i u naredne dve godine po prestanku javne funkcije Javni funkcioneri Čl. 69. Zakona o sprečavanju korupcije
 1. jun Objavljivanje Kataloga poklona javnih funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu na internet prezentaciji Agencije Agencija za sprečavanje korupcije Čl. 66. Zakona o sprečavanju korupcije
 10. jun Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.
 10. septembar Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.
 10. decembar Dostava kvartalnog izveštaja o donošenju lokalnih/pokrajinskih antikorupcijskih planova i formiranju tela za njihovo sprovođenje Pokrajina i jedinice lokalne samouprave Tačka 2.2.10.31 Akcionog plana za poglavlje 23 od 22.07.2020.