Календар рокова

 

Рок Обавеза Обвезници Основ
15. јануар Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана Активност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године
31. јануар Достављање писменог извештаја о раду Лобисти и правна лица који обављају лобирање, а који су започели лобирање у претходној години Чл. 31. ст. 1 Закона о лобирању
1. фебруар Објављивање Извештаја о резултатима контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката наредне године Агенција за спречавање корупције Чл. 33. став 4. Закона о финансирању политичких активности
1. март Предаја копије евиденције поклона које је јавни функционер примио у вези са вршењем јавне функције за претходну календарску годину Орган јавне власти у којем јавни функционер врши јавну функцију Чл. 64. Закона о спречавању корупције
15. март Објављивање Плана контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за текућу годину Агенција за спречавање корупције Чл. 33. став 2. Закона о финансирању политичких активности
16. март Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.
31. март Подношење годишњег Извештаја о раду и Извештаја о спровођењу стратешких докумената Агенција за спречавање корупције Чл.38 и 39. Закона о спречавању корупције
15. април Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана Активност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године
 30. април  
Достава Годишњих извештаја о финансирању политичког субјекта, који садржи податке о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора – за претходну годину
Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке Чл. 28 Закона о финансирању политичких активности
15. мај Подношење Извештаја о имовини и приходима (са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја). Функционер коме је престала јавна функција дужан је да поднесе Извештај о битним променама у односу на податке из претходно поднетог Извештаја једном годишње и у наредне две године по престанку јавне функције Јавни функционери Чл. 69. Закона о спречавању корупције
 1. јун Објављивање Каталога поклона јавних функционера за претходну календарску годину на интернет презентацији Агенције Агенција за спречавање корупције Чл. 66. Закона о спречавању корупције
 10. јун Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.
15. јул Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана Активност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године
 10. септембар Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.
15. октобар Достављање кварталних извештаја о спровођењу Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика Органи јавне власти одговорни за реализацију активности из Оперативног плана Активност 5.1.2 из Оперативног плана од 30.9.2021. године
 10. децембар Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.