Календар рокова

 

Рок Обавеза Обвезници Основ
1. март Предаја копије евиденције поклона које је јавни функционер примио у вези са вршењем јавне функције за претходну календарску годину Орган јавне власти у којем јавни функционер врши јавну функцију Чл. 64. Закона о спречавању корупције
16. март Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.
 15. април Достава Годишњих финансијских извештаја као и извештаја о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора – за претходну годину Политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке Чл. 28 Закона о финансирању политичких активности
15. мај Подношење Извештаја о имовини и приходима (са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја). Функционер коме је престала јавна функција дужан је да поднесе Извештај о битним променама у односу на податке из претходно поднетог Извештаја једном годишње и у наредне две године по престанку јавне функције Јавни функционери Чл. 69. Закона о спречавању корупције
 1. јун Објављивање Каталога поклона јавних функционера за претходну календарску годину на интернет презентацији Агенције Агенција за спречавање корупције Чл. 66. Закона о спречавању корупције
 10. јун Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.
 10. септембар Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.
 10. децембар Достава кварталног извештаја о доношењу локалних/покрајинских антикорупцијских планова и формирању тела за њихово спровођење Покрајина и јединице локалне самоуправе Тачка 2.2.10.31 Акционог плана за поглавље 23 од 22.07.2020.