Измене Кривичног законика: потребна додатна усклађивања са међународним стандардима

Агенција пише: О постојању методологије за процену ризика корупције у прописима и њеној примени
27/10/2015
Амбасадор Финске у посети Агенцији
04/11/2015

Измене Кривичног законика: потребна додатна усклађивања са међународним стандардима

print
Znak-Horizontalno-CirilicaМинистарство правде доставило је Агенцији за борбу против корупције нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Кривичног законика на мишљење.

Нацртом закона предвиђено је увођење појединих кривичних дела значајних за борбу против корупције, с тим што је код неких од њих – злоупотреба положаја одговорног лица; злоупотреба у поступку приватизације и давање мита у обављању привредне делатности, потребно извршити одређена прецизирања. С друге стране, Нацртом закона нису предвиђене све потребне измене предвиђене Националном стратегијом за борбу против корупције за период 2013. до 2018. године и пратећим акционим планом.

Конкретно, Нацрт закона не предвиђа увођење кривичног дела незаконито богаћење, нити обухвата измене и допуне које произлазе из препорука и сугестија датих у Извештају о праћењу спровођења Конвенције Уједињених нација против корупције у првом циклусу, односно у Извештају о испуњености препорука експертског тела Савета Европе за борбу против корупције – Групе држава против корупције (GRECO), а које се, поред осталог, односе на значење израза страно службено лице; усаглашавање прописаних казни за кривична дела трговина утицајем, примање мита и давање мита и усаглашавање описа кривичних дела давање мита и примање мита.

Агенција за борбу против корупције сматра да би отклањање уочених недостатака допринело остваривању једног од циљева стратешких докумената за борбу против корупције – унапређењу материјалног кривичног законодавства и додатном усклађивању са међународним стандардима.

Мишљење које је Агенција проследила Министарству правде 21. октобра 2015. године можете преузети овде.