Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje
14/01/2021
Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva / Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu
22/01/2021

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa

print

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS” br. 16/2018), Agencija za sprečavanje korupcije u 2021. godini planira raspisivanje 12. (dvanaestog) javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekta u oblasti sprečavanja korupcije.

Cilj javnog konkursa je podrška učešću organizacija civilnog društva u sprečavanju korupcije.

Planirani iznos sredstava za ovu namenu iznosi 2.000.000,00 dinara i obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 149/20).

Planirani period raspisivanja javnog konkursa je mart mesec 2021. godine, dok je okvirni period početka realizacije projekata jun 2021. godine.

Na konkursu mogu učestvovati podnosioci koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11 i 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa, čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije i koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici.

Detaljniji uslovi i kriterijumi za izbor projekata biće definisani konkursnom dokumentacijom.