EVROPSKI PARTNERI PROTIV KORUPCIJE/EVROPSKA KONTAKT MREŽA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE (EPAC/EACN)

Evropski partneri protiv korupcije (EPAC) i Evropska kontakt mreža za borbu protiv korupcije (EACN) predstavljaju nezavisne forume, u čijem radu učestvuju operativna tela za kontrolu rada policije, kao i nezavisne institucije zadužene za prevenciju i borbu protiv korupcije. Uspostavljeni su sa ciljem razmene iskustava i prekogranične saradnje u razvijanju zajedničkih strategija i promovisanju visokih profesionalnih standarda u domenu prevencije i suzbijanja korupcije.

EPAC/EACN okuplja više od 80 institucija iz država članica Saveta Evrope i Evropske unije, među kojima je i Agencija za sprečavanje korupcije.Standardi za antikorupcijske institucije, uključujući i 10 vodećih principa i parametara koncepta nezavisnosti institucija za borbu protiv korupcije (nezvanični prevod na srpski jezik)

Link:

Standardi za antikorupcijske institucije, uključujući i 10 vodećih principa i parametara koncepta nezavisnosti institucija za borbu protiv korupcije (na engleskom jeziku)