Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

VANREDNO PRIJAVLJIVANJE IMOVINE I PRIHODA DO 15. MAJA
05/05/2021
Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja
14/05/2021

Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

print
Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23-potpoglavlje Borba protiv korupcije predviđeno je da Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa nadležnim institucijama, proceni uticaj dosadašnjih mera, preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija).
Kako bi obezbedila uključenost svih zainteresovanih strana, Agencija za sprečavanje korupcije poziva organizacije civilnog društva da iskažu zainteresovanost za učešće u ovom procesu.
Uz pismo o zainteresovanosti, neophodno je da organizacije civilnog društva dostave i dokaz o dosadašnjem angažovanju na sprovođenju antikorupcijskih aktivnosti iz oblasti, koje će biti obuhvaćene procenom uticaja, najkasnije do 14. maja 2021. godine na adresu elektronske pošte: ivana.cvetkovic@acas.rs.