Agencija posmatra izbore u opštini Vrbas
10/10/2013
Saopštenje za javnost, 16. oktobar 2013. godine
16/10/2013

Aktivnosti (OCD)

print
Završetak Projekta Javno protiv korupcije

Rezultati internet ankete sa zaključcima

Rezultati teren ukupan uzorak sa zaključcima

 

Učešće na Nacionalnom dijalogu o otpornosti na organizovani kriminal i korupciju u Srbiji

Beograd 5. novembar

Predstavnice Agencije za sprečavanje korupcije učestvovale su na sastanku koji je organizovala Globalna inicijativa – mreža koju čini 500 stručnjaka iz celog sveta, koja kroz platformu za promociju šire debate i inovativnih pristupa gradi temelje inkluzivne opšte strategije protiv organizovanog kriminala. Ovaj dvodnevni skup okupio je predstavnike civilnog društva i državnih institucija radi promocije saradnje, kolektivnih akcija i razmene dobrih praksi i iskustava. Pored Kancelarije za droge Vlade Republike Srbije, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Agencija je nastupila kao jedan od organa i institucija aktivno posvećenih uspostavljanju i unapređenju dijaloga sa civilnim društvom.

Skup su pozdravili Valter Kemp direktor Opservatorije za jugoistočnu Evropu i ambasador Uglješa Zvekić, savetnik u Globalnoj inicijativi. U otvorenom dijalogu i konstruktivnoj diskusiji učesnici su razmenili iskustva i utiske o međusobnoj saradnji. Razgovarano je i o odgovorima na izazove u koji se postavljaju pred državni i civilni sektor u zajedničkim oblastima delovanja. Ovo je prvo učešće Agencije u Nacionalnom dijalogu sa civilnim društvom.

_________________________________________________________________________________________________________

Beograd, 22. septembar 2021.

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva Kako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije

A. Đekić: Konkursi Agencije su jedini od svih konkursa u Srbiji koji su potpuno transparentni
Milena Amon: Država mora biti partner privrednicima uopšte, pa i u sprečavanju korupcije
Anđelka Makrović: Iscrpljuju se kapaciteti nevladinog sektora

Agencija za sprečavanje korupcije u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovala je konsultativni sastanak “Kako do efikasnijeg učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije”, sa organizacijama civilnog društva koje aktivno deluju u oblasti sprečavanja korupcije.

Sastanak je organizovan sa ciljem da se učesnicima predstavi dosadašnji rad Agencije za sprečavanje korupcije u oblasti saradnje sa organizacijama civilnog društva, definisanje oblasti za buduću saradnju kroz razmenu mišljenja i sagledavanje mogućih mehanizama saradnje, kao i aktivnosti i planove Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u okviru Pregovaračkog poglavlja 23.

“Samo kroz otvoren i trajan dijalog možemo blagovremeno prepoznati društveni problem, jasnom javnom politikom njime upravljati i na kraju ga i povoljno rešiti. Zato sve antikorupcijske inicijative pozdravljamo i visoko vrednujemo” istakla je Maja Petrović, pomoćnica direktora Agencije u pozdravnom govoru.

Iskustva u dosadašnjoj saradnji Agencije za sprečavanje korupcije sa organizacijama civilnog društva predstavila je Ksenija Mitrović, šefica Odseka za edukacije, antikorupcijske planove i strategiju u Sektoru za prevenciju i jačanje integriteta Agencije za sprečavanje korupcije. Ona je podsetila na akte kojima je uređena saradnja Agencije sa OCD – Pravilnik o dodeli sredstava OCD i Smernice o saradnji Agencije sa OCD, koji su dostupni na veb sajtu Agencije i koji sadrže pored projektnog finansiranja i druge, veoma važne mogućnosti i oblike saradnje. Istakla je i primere dobre prakse sa završenih projekata sa brojnim udruženjima koji su kvalitativno pomerili stvari i doprinele poboljšanju u oblastima na koje su bili usmereni.

Aktuelnosti i plan rada Agencije za sprečavanje korupcije u oblasti saradnje sa civilnim društvom u narednom periodu, predstavila je Đurđica Sučević, rukovoditeljka Grupe za saradnju sa organizacijama civilnog društva. Ona je istakla da Agencija namerava sprovesti širu kampanju na temu sprečavanja korupcije i da su vrata Agencije za OCD uvek otvorena. Pritom je najavila da će Agencija i ubuduće finansijski i na sve druge načine pružiti podršku projektima OCD-a usmrenim na sprečavanje korupcije, jer je uključivanje civilnog društva u sprovođenje javnih politika veoma važno za njihovo kvalitetnije, jeftinije i efikasnije sprovođenje. Pozvala je udruženja da se aktivno uključe u predlaganje tema za buduću saradnju i da već u fazi planiranja budućih aktivnosti sarađuju sa Agencijom.

Predstavnici organizacija civilnog društva istakli su da je Agencija za sprečavanje korupcije organ sa najtransparentnijim procedurama kad je u pitanju spovođenje javnih konkursa i dodela sredstava iz budžeta. Takođe su pohvalili dostupnost informacija na sajtu i otvorenost za saradnju.

Predstavnik Bečejskog udruženja mladih Aleksandar Đekić istakao je važnost dobre saradnje i podrške od strane Agencije u proteklom periodu u brojnim aktivnostima od izrade LAP-a, preko izrade lokalnih antikorupcijskih akata, uključivanja građana u participativni budžetski proces, koji se i dalje nadograđuje, kao odličan mehanizam da se građani aktivno uključe u lokalna dešavanja i raspolažu sopstvenim sredstvima. Na ovaj način se povećava transparentnost i odgovornost rada lokalne samouprave. Od ostalih mera sprovedeno je i brendiranje službenih automobila, da bi se sprečile zloupotrebe, kao i mehanizam „građanske stolice“ radi povećanja učešća građana u procesima donošenja odluka.
Đekić se zahvalio Agenciji i na podršci u realizaciji projekta, aktivnoj ulozi u trenucima kada je projekat imao teškoće u sprovođenju, ističući da je važan upravo taj aspekt rada i da iznos sredstava koja se dodeljuju nije ključan niti presudan u smislu da li će se nešto realizovati ili ne.
U planu im je revidiranje LAP-a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine, kako bi se pažnja u narednom periodu usmerila na taj problem i zaštitila životna sredina na lokalu.
Opština Bečej je drugi put za redom proglašena za najtransparentniju u Srbiji, što je jedan od važnih rezultata svih ovih aktivnosti. U planu je i prenos stečenih znanja i iskustava na više lokanih samouprava u saradnji sa drugim udruženjima.

Predstavnica udruženja „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“, Milena Amon je istakla da je Agencija ključni faktor koji može da utiče na promene i poboljšanja u ovoj oblasti. Smatra da su veoma važne ekološke teme, koje postaju sve aktuelnije, pošto privrednici plaćaju ogromne ekološke naknade i zalažu se da im se vrati namenski karakter. Istakla je nameru udruženja da u narednom periodu ostvari saradnju sa Agencijom, jer država mora biti partner privrednicima uopšte, pa i u oblasti sprečavanja korupcije.

Predstavnik udruženja „Institut za istraživanje korupcije Kareja“ Siniša Janković izneo je svoja iskustva u istraživanju problema vezanih za korupciju. Predložio je saradnju sa Agencijom na teme vezane za borbu protiv političke, kao specifičnog oblika korupcije. Istakao je i važnost podrške od strane Agencije na projektima koje drugi finansiraju, a Agencija im daje načelnu podršku ili ulazi u saradnju na projektu u skladu sa svojim kapacitetima.

Jasmina Andrić iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost je govorila o saradnji sa Agencijom na projektu „Javno protiv korupcije“, koji je u toku, a pre svega o anketi koja je kao projektna aktivnost sprovedena na terenu širom Srbije i koja je dala novi uvid u situaciju koja se razlikuje od lokala do lokala. Rezultati ovog istraživanja će biti objavljeni na jednom od narednih sastanaka, a važno je da se iskoriste i mediji kako bi sve ovo moglo da se prenese i dobije značaj koji zaslužuje.

Anđelka Marković iz udruženja „Tri tačke“ istakla je važnost sagledavanja uticaja korupcije na stanje ljudskih prava u Srbiji. Ona smatra da se isrpljuju kapaciteti nevladinog sektora, kao i da su građani zasićeni problemom korupcije, zbog čega se malo uključuju u aktivnosti usmerene na ovu temu. Predlog za buduću saradnju je rad na transparentnosti i poboljšanju veb sajtova jedinica lokalne samouprave. Takođe kao važnu potencijalnu temu za buduću saradnju Marković navodi i korupciju koja sprečava uživanje ljudskih prava u Srbiji.

 

 

 

17.05.2021.

Raspisan novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD) za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/2020 i 40/21) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti sprečavanja korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije raspisuje novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekta u oblasti sprečavanja korupcije.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju iznosi 1.000.000,00 dinara i obezbeđen je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, a biće dodeljen jednoj organizaciji civilnog društva za realizaciju jednog projekta.
Opšti cilj konkursa je podrška učešću organizacija civilnog društva u sprečavanju korupcije, a specifični cilj konkursa je obezbeđivanje podrške organima javne vlasti u sprovođenju aktivnosti iz revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23, koje se odnose na oblast borbe protiv korupcije.
Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga koji su stekli status udruženja prema Zakonu o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br 51/2009, 99/2011, 44/2018) i koji su upisani u registar nadležnog organa; čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta.
Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 16. juna 2021. godine na adresu: Agencija za sprečavanje korupcije, Carice Milice br. 1, 11000 Beograd.
Uputstvo za konkurisanje, kao i prateće obrasce koje je potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu na konkurs možete pronaći na linku

 

 

22.01.2021.

Saradnja Agencije za sprečavanje korupcije i civilnog društva

Ishodi projekta “Zajedno ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” kao model za primenu na lokalu

Projekat je sproveden na području opštine Bečej, a finansijski je podržan iz budžeta RS preko Agencije za sprečavanje korupcije.

Na mestu gde su vlast i moć najbliže građanima, u jednicama lokalne samouprave, mogućnosti i potreba za građanskim učešćem u svim aspektima javnog života su najveće, a rezultati najvidljiviji.

Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan je od stubova najrazvijenijih demokratija. To je osnovni demokratski standard i jedno od temeljnih načela Saveta Evrope.

Nedostatak ozbiljnih građanskih incijativa, nizak nivo učešća građana u javnim politikama, nedostatak građanskog monitoringa i kontrole javnih poslova predstavlja realan rizik za nastanak koruptivnog ponašanja i radnji.

U nastojanju da podstaknemo saradnju i dijalog i da pružimo podršku organizacijama civilnog društva da mobilišu svoj potencijal u aktivnostima sprečavanja korupcije, Agencija putem konkursa za dodelu finansijskih sredstava podstiče realizaciju projekata u ovoj oblasti.
Upravo relizovani projekat Bečejskog udruženja mladih “Zajedno ka transparetnijoj i odgovornijoj javnoj vlasti” jedan je od primera kako se kroz saradnju organa javne vlasti i udruženja može doprineti uključivanju civilnog društva u procese donošenja odluka, razvoja zajednica i kontrole javnih sredstava.

Kvalitet života građana u lokalnim zajednicama bitno zavisi od načina definisanja budžetskih prioriteta. Zato je jedna od važnih aktivnosti na lokalnom nivou participacija građana u odlučivanju o prioritetima u lokalnom budžetu i raspodeli sredstava poreskih obveznika izraženih kroz budžet lokalne samouprave.

Građani mogu biti uključeni u odlučivanje o budžetu opštine glasanjem u toku izbornih dana, putem interneta (android aplikacija) i portala za participativni budžetski proces (što su takođe ishodi projekta realizovanog na području Bečeja), ali i neposredno organizovanjem izbornog dana u mesnim zajednicama. Akcija “Budžet po meri građana”, uspešno sprovedena u okviru ovog projekta, doprinosti transparentnom finansiranju, učešću građana u određivanju prioriteta, kao i razvijanju svesti o vlasništvu nad javnim sredstvima i odlukama koje se donose u opštem interesu.

Agencija, u saradnji sa organizacijama civilnog društva, pruža podršku i projektima čiji su ishodi antikorupcijska strateška dokumenta, što na lokalu podrazumeva izrađen i usvojen Lokalni antikorupcijski plan i formirano radno telo za praćenje njegove primene, pružanje permanentne podrške radu ovog radnog tela i monitoring implementacije, radi praćenja efekata.

Nadalje, bitni ishodi koji mogu poslužiti kao model na nivou svih lokalnih samouprava su pravni akti od značaja za prevenciju korupcije. Primeri dobre prakse u ovoj oblasti, koji proističu iz realizovanih projekata, su značajani antikorupcijski pravilnici i odluke kao što su: Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u opštinskoj upravi, Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija u lokalnoj samoupravi, Pravilnik o upotrebi službenih vozila, Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju, Odluka o predlaganju članova Nadzornih odbora javnih preduzeća na lokalu i slično.

Jedan od važnih ishoda je i transparentno finansiranje organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta opštine, u kom smislu je u okviru Bečejskog projekta u toku prošle godine izrađen i usvojen set dokumenata za finansiranje OCD, čime je unapređena transparetnost u finansiranju udruženja.

Tu je i niz drugih ishoda čiji je zajednički imenitelj transparentnost, inegritet, odgovornost.

Transparetnost i svrsishodnost trošenja javnih sredstava je jedan od osnovih postulata koji je potrebno ispoštovati u sprovođenju aktivnosti u oblasti saradnje sa civilnim društvom za koji punu podršku pruža Agencija. Ovo je istovremeno i važna poluga u smanjivanju mogućnosti za vršenje koruptivnih radnji, odnosno jedan od važnih mehanizama za sprečavanju korupcije.

Beograd, 29. oktobar 2020.

Održan konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije održala je 29. oktobra 2020. konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije u oblasti sukoba interesa i provere imovine i prihoda funkcionera, koji je u primeni od 1. septembra ove godine.

Na sastanku se, osim o zakonskim novinama, razgovaralo i o unapređenju saradnje sa civilnim društvom i medijima, radi što uspešnije prevencije korupcije i podrške projektima, inicijativama i proaktivnom delovanju građanskog društva i medija.

Od velikog značaja su bili komentari, sugestije i mišljenja prestavnika OCD na ovom sastanku, kao i ocena da su ovakvi sastanci, radionice, okrugli stolovi i slično, veoma korisni za buduću saradnju.

U vezi s tim Agenicja će u narednom periodu biti posvećena proširenju saradnje u smislu intenzivnijih i redovnih konsultacija sa predstavnicima civilnog društva, lakše i brže dostupnosti informacija, održavanja okruglih stolova, obuka, seminara, kao i nastavka dodele sredstava za sprovođenje projekata iz oblasti sprečavanja korupcije.

U skladu sa epidemiološkim uslovima, Agencija će u narednom periodu organizovati više ovakvih sastanaka, pokušavajući da unapredi saradnju sa što većim brojem organizacija civilnog društva i drugih partnera u sprovođenju strategije uključivanja najširih slojeva društva u sprečavanje korupcije.

Planirano je da se početkom sledeće godine raspiše i novi javni konkurs za dodelu sredstava za sprovođenje projekata iz oblasti sprečavanja korupcije, sa vrlo transparentnim pravilima učešća za sve organizacije civilnog društva čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti borbe protiv korupcije.

Agencija će im kroz taj konkurs pružiti finansijsku, ali i svaku drugu vrstu podrške za realizaciju projektnih aktivnosti, kojima će bitno uticati da se na lokalnom, ali i na nacionalnom nivou prepoznaju rizici od koruptivnih radnji, zaštiti javni interes i javna dobra i da se smanje potencijalne mogućnosti za nastanak korupcije.

 

Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije organizuje u četvrtak, 29. oktobra 2020., konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 1. septembra ove godine.

Na sastanku će se, osim o zakonskim novinama, razgovarati o unapređenju saradnje sa civilnim društvom i medijima, radi što uspešnije prevencije korupcije i podrške projektima, inicijativama i proaktivnom delovanju građanskog društva i medija.

9. jun 2020

4. Akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) predstavlja dobrovoljnu, multilateralnu inicijativu čiji je cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima, u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja.

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije aktivno učestvuju u okviru procesa izrade četvrtog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020-2022. godine.

Kao članovi Posebne međuministarske radne grupe, koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici devet organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva, doprinose uspostavljanju šireg konsultativnog procesa.

Ohrabrujemo sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se uključe, i na samom početku izrade Akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će sadržati planirani dokument, iznesu svoje predloge.

U okviru nastupajućih konsultativnih sastanaka Agencija za borbu protiv korupcije će učestvovati na sastancima sa temom Učešće javnosti i Integritet vlasti.


26. april 2017.

Danas je u prostorijama Agencije održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u praćenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su razmenjena mišljenja o mogućnostima alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje “Borba protiv korupcije”, za koje će Agencija u prvoj polovini maja raspisati javni konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva.

Tokom diskusije učesnici su istakli nekoliko izazova u dosadašnjem praćenju sprovođenja strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije: nemogućnost dolaženja do podataka od nadležnih institucija, nedostatak analize kvaliteta mera sprovedenih na osnovu strateških dokumenata i pitanje promocije i uticaja koji alternativni izveštaji imaju u javnosti.

Učesnici su zaključili da je neke od navedenih problema moguće prevazići organizacijom sastanaka sa nadležnim institucijama na kojima bi se objasnio značaj alternativnog izveštavanja i dostavljanja informacija civilnom društvu, jačom promocijom rezultata alternativnih izveštaja, posebno na društvenim mrežama i organizovanjem sastanaka sa predstavnicima administracije Evropske unije na kojima bi bili predstavljeni glavni nalazi ovih izveštaja.

Sve sugestije i komentare koji su izneti tokom sastanka Agencija će iskoristiti za formulisanje teksta uputstva za konkurisanje. Agencija se zahvaljuje svim učesnicima na konstruktivnom doprinosu tokom diskusije.


31. maj 2016.

Danas je u Nišu održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) koji je Agencija za borbu protiv korupcije organizovala sa ciljem uspostavljanja kontinuiranih konsultacija sa OCD kako bi se pružila podrška njihovom aktivnom učešću u borbi protiv korupcije.

Tema sastanka je bila: „Organizacije civilnog društva kao kontrolori rada organa javne vlasti“ a na sastanku su predstavljena iskustva OCD u kontroli rada organa javne vlasti i sukoba interesa funkcionera i vođeni razgovori o uzrocima i pojavnim oblicima korupcije na lokalnom nivou.

Na skupu su govorili novinar Predrag Blagojević iz portala Južne vesti, Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Ivan Topalović, direktor organizacije Proaktiv. Ispred Agencije za borbu protiv korupcije, prisutnima su se obratili Vladan Joksimović, zamenik direktora i Verka Atanasković iz Sektora za rešavanje o sukobu interesa.

Tokom diskusije, učesnici su istakli važnost edukacija o pomenutim temama i nadležnostima Agencije, neophodnost hitnih izmena Zakona o Agenciji, kao i potrebu za češćim održavanjem okruglih stolova i umrežavanjem OCD sa ciljem razmene informacija i zajedničkog delovanja na lokalnom nivou.

Sastanku je prisustvovalo 11 predstavnika iz 9 organizacija.

Ovo je peti po redu sastanak sa OCD koji Agencija organizuje od početka primene Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine, a prvi u 2016. godini. Prethodi sastanci održani su u Beogradu i Novom Sadu.

Galerija


29. novembar 2016.

Uključivanje građana i otvorenost institucija za deljenje informacija i podataka ključni su za uspeh građanskih inicijativa vezanih za prevenciju korupcije, zaključili su na zajedničkom sastanku predstavnici organizacija civilnog društva i Agencije za borbu protiv korupcije. Sastanak je održan 29. novembra u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije i imao je za cilj da predstavi iskustva organizacija civilnog društva u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija na projektima koji se bave prevencijom korupcije.

Kao primeri prakse upotrebe informacionih tehnologija u prevenciji korupcije predstavljena su dva portala: http://integrist.net/ i http://budzeti.rs/, a o svojim iskustvima u radu na navedenim portalima govorili su Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja i Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih.

Zoran Gavrilović je naglasio da portal Integrist, između ostalog, ima za cilj da promoviše partnerstvo sa građanima i da im pruži šansu da se na drugačiji način bore protiv korupcije, a ne samo kao uzbunjivači. Na portalu građani mogu da prijavljuju nepravilnosti, ali, pored toga, da nominuju osobe od integriteta i tako doprinesu da integritet postane vrednost, a ljudi od integriteta budu poštovani i cenjeni.

Govoreći o nastanku portala http://budzeti.rs/, Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih naglasio je da transparentnost budžeta omogućava građanima da prate tok trošenja novca na lokalu i da utiču na njegovu izmenu. Samo u prošloj godini, ovo udruženje je prateći javne nabavke uspelo da utiče na izmenu preko 150 konkursnih dokumentacija u postupcima javnih nabavki.

Učesnici su se složili da javni pritisak daje konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i da je potrebno pokrenuti javne institucije da postanu otvorene prema deljenju informacija i podataka. Navodeći da je deljenje informacija jedno od gorućih problema prilikom sprovođenja projekata ovog tipa, učesnici su se složili da tema sledećeg sastanka bude upravo problem razmene podataka između OCD i javnih institucija.

Sastanci sa organizacijama civilnog društva deo su mera propisanih merom 4.5.3. iz Revidiranog akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i sprovode se dva puta godišnje u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije.


1. oktobar 2015.

DSCN1617Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) održan je u Novom Sadu u sredu 30. septembra 2015. godine, sa početkom u 11:00 u prostorijama hotela „Centar“. Na sastanak su pozvane OCD sa teritorije Vojvodine.

Ovaj sastank četvrti je u nizu koji je Agencija organizovala sa ciljem uspostavljanja sistema kontinuiranih konsultacija sa OCD u oblasti borbe protiv korupcije (mera 4.5.6 iz Akconog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupicije od 2013. do 2018. godine) i povećanja aktivnog učešća OCD u borbi protiv korupcije.

Na sastanku su bili predstavljeni rezultati istraživanja uzroka i pojavnih oblika korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou koje je sprovela Agencija za borbu protiv korupcije, a koji treba da prethode lokalnim i pokrajinskim antikorupcijskim javnim politikama, odnosno akcionim planovima za borbu protiv korupcije. Tema sastanka su bili i mogući oblici saradnje organizacija civilnog društva sa Agencijom za borbu protiv korupcije.

Sastanak je imao za cilj da se do sada identifikovane oblasti iz analize uzroka korupcije na lokalnom i pokrajinskom nivou verifikuju i dopune primerima, odnosno da se dopune oblasti i rizici za nastanak korupcije iz perspektive, na osnovu iskustava i zapažanja civilnog društva.

Predstavnici organizacija civilnog društva aktivno i konstruktivno su analizirali stanje u različitim oblastima funkcionisanja javnog sektora, a posebno u delu koji se odnosi na interakcije između javnog i civilnog sektora, uzroka i oblika korupcije koji nastaju na toj relaciji, kao i mogućih mera za suzbijanje korupcije u toj oblasti. U toku diskusije dobijene su korisne informacije i podaci koji mogu biti ugrađeni u buduće modele lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih planova.

U toku diskusije, predstavnici Agencije su organizacijama civilnog društva ukazali na moguće i potrebne načine uključivanja civilnog društva u proces osmišljavanja, praćenja i vrednovanja lokalnih i pokrajinskih antikorupcijskih mehanizama i planova.

Na sastanku je bilo prisutno 16 učesnika iz 11 organizacija koje su u svojoj praksi vršile monitoring rada državnih organa, ili su imale projekte u oblasti borbe protiv korupcije. Sedam učesnika je iz organizacija koje se bave medijima ili svoje aktivnosti sprovode putem javnih glasila (Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novosadska novinarska škola i Zelena inicijativa); dve organizacije su omladinske (Centar za omladinski rad i Studenska unija Srbije); razvojem građanskog društva bave se Centar za regionalizam, Europolis, Fondacija za razvoj domaćinstva, Evropska Vojvodina (deo Evropskog pokreta Srbije), Svet i Dunav (članica Danube Civil Societe Forum – međunarodne mreže organizacija zemalja podunavskog regiona) i Društvo za borbu protiv korupcije (DRPKO).

Foto galerija


22. maj 2015.

U Beogradu je danas održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva (OCD) koji je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije. Ovi sastanci predstavljaju meru iz Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije od 2013. do 2018. godine i njihov cilj je podizanje kapaciteta OCD za aktivnije uključivanje u borbu protiv korupcije.

Sastanku je prisustvovalo 18 predstavnika iz 16 organizacija.

Na sastanku su predstavljeni alternativni izveštaji o sprovođenju Nacionalne strategije i pratećeg Akcionog plana koje su izradile OCD, a čiji su zaključci korišćeni u završnom, godišnjem izveštaju Agencije o sprovođenju Strategije i Akcionog plana. Ovaj vid uključivanja OCD u praćenje javnih politika predstavlja usamljeni primer u Srbiji i poruka je da institucije nadležne za sprovođenje i praćenje sprovođenja nacionalnih strategija treba da uključuju civilno društvo.

Nakon toga je predstavljen novi konkurs Agencije za dodelu finansijskih sredstava OCD za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Strategije i Akcionog plana za naredni period.

U delu sastanka predviđenom za diskusiju, prisutni predstavnici OCD govorili su o tome koji su načini da se podaci i iskustva koje imaju u svom radu iskoriste za potrebe alternativnog izveštavanja. Predstavnici određenih organizacija izneli su iskustva iz svojih svakodnevnih aktivnosti. Nalaze i saznanja ponudili su ostalim učesnicima sastanka kao pomoć u izradi budućih alternativnih izveštaja.

Predloženo je i da ubuduće Agencija kreira indikatore za praćenje efekata ispunjenih mera iz Akcionog plana, kako bi se stekao uvid u to – u kojoj meri su aktivnosti koje su ostvarene zapravo dale rezultate u praksi.

Predstavnici pojedinih organizacija predstavili su svoj rad, iskustva i rezultate u sprovođenju antikorupcijskih projekata i predložili da se ova iskustva i rezultati razmene preko formirane mejling liste.

Poziv organizacijama civilnog društva na konsultativni sastanak


 

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, poziva organizacije civilnog društva (OCD) na koordinacioni sastanak koji se organizuje sa ciljem uspostavljanja sistema stalne koordinacije OCD u borbi protiv korupcije i povećanja aktivnog učešća OCD u borbi protiv korupcije – u sredu, 19. novembra 2014. godine, sa početkom u 10:00, u Palati Srbija, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd, istočni ulaz, sala 233 na 2. spratu.

 Poziv sa uslovima za prijavljivanje

 Agenda sastanka

Saopštenje sa sastanka


14. maj 2013.

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom u junu 2013. godine priprema konferenciju kojom želi da pomogne jačanje uloge organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije, kao i da promoviše saradnju Agencije sa njima.

Agencija poziva predstavnike organizacija civilnog društva da najkasnije do 20. maja popune Upitnik koji treba da omogući prikupljanje podataka o organizacijama koje se bave pitanjima korupcije ili to žele u budućnosti, kakve su im potrebe u vezi sa ulogom Agencije i da li bi želela da prisustvuju konferenciji.

Molimo vas da odvojite malo vreme za popunjavanje upitnika i pošaljete ga na e-mail adresu: miodrag.skundric@acas.rs

Ovde možete preuzeti

Upitnik za OCD