Završetak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

Izveštaji o troškovima izborne kampanje za odbornike Doljevca, Kladova, Kule i Lučana dostavljaju se Agenciji do 16. januara 2019. godine
09/01/2019
Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere
17/01/2019

Završetak Tvining projekta “Prevencija i borba protiv korupcije”

print
Agencija za borbu protiv korupcije Republike Srbije, u saradnji sa partnerskim institucijama iz Republike Italije i Kraljevine Španije, obeležila je uspešan završetak Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“, koji je finansirala Evropska unija u vrednosti od dva miliona evra.

Svečanost povodom završetka projekta održana je 16. januara 2019. godine, a učesnicima su se obratili Dragan Sikimić, direktor Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije; Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji; Rafaele Kantone, predsednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije; Karlo Lo Kašo, ambasador Republike Italije u Republici Srbiji; Miguel Fuertes Suarez, ambasador Kraljevine Španije u Republici Srbiji; Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija u Vladi Republike Srbije; Fulvio Baldi, šef Kabineta ministra pravde u Vladi Republike Italije; Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srbije i Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije.

Rezultate postignute tokom sprovođenja projekta predstavili su Filipo Romano, lider projekta iz države članice Evropske unije; Milica Božanić, lider projekta iz države korisnice; Euđenio Turko, stalni Tvining savetnik i Ivana Cvetković, stalni Tvining savetnik u Srbiji.

Projekat je finansiran sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPA 2013) sa ciljem jačanja mehanizama prevencije korupcije, kao i kapaciteta, efikasnosti i koordinacione uloge Agencije za borbe protiv korupcije u ovoj oblasti. Obuhvatio je razmenu dobrih praksi, stručnih znanja i iskustava država članica Evropske unije, kao i jačanje saradnje sa svim akterima nadležnim za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, uključujući i organizacije civilnog društva i medije. Sprovedene aktivnosti usklađene su sa procesom pregovora Republike Srbije za članstvo u Evropskoj uniji i sprovođenjem preporuka Evropske komisije u okviru poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava).

Od jula 2016. do januara 2019. godine projekat su sprovodili Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije, Ministarstvo pravde, Viša škola za pravosuđe Republike Italije i Glavno tužilaštvo Kraljevine Španije u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Ministarstvom pravde Republike Srbije. U ime Republike Srbije, telo za ugovaranje bio je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija, koji je odgovoran za poslove plaćanja, računovodstvo, praćenje i izveštavanje o sprovođenju projekta.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Ivanu Cvetković, stalnog Tvining savetnika u Srbiji, ivana.cvetkovic@acas.rs

 Closing Ceremony of the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”

Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia, in cooperation with the partner institutions from the Republic of Italy and the Kingdom of Spain, marked successful finalization of the Twinning Project „Prevention and Fight against Corruption“, financed by the European Union in the amount of two million euro.

Final ceremony was held on January 16, 2019 and the participants were addressed by Dragan Sikimić, Director of the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia; Sem Fabrizi, Head of Delegation of the European Union to the Republic of Serbia; Raffaele Cantone, President of the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy; Carlo Lo Cascio, Ambassador of the Republic of Italy in the Republic of Serbia; Miguel Fuertes Suarez, Ambassador of the Kingdom of Spain in the Republic of Serbia; Marko Jovanović, Assistant to the Minister of Finance in the Government of the Republic of Serbia; Fulvio Baldi, Chief of the Cabinet to the Minister of Justice in the Government of the Republic of Italy; Cedomir Backovic, Assistant to the Minister of Justice in the Government of the Republic of Serbia and Jadranka Joksimović, Minister for European Integration in the Government of the Republic of Serbia.

Results achieved during the project implementation were presented by Filipo Romano, European Union Member State Project Leader; Milica Božanić, Beneficiary Country Project Leader; Eugenio Turco, Resident Twinning Advisor and Ivana Cvetković, Resident Twinning Advisor in Serbia.

The Project was financed through the Instrument for Pre-Accession Assistance of the European Union (IPA 2013) and aimed at strengthening of corruption prevention mechanisms, as well as capacity, efficiency and coordination role of the Anti-Corruption Agency in this area. It encompassed the exchange of good practice, expert knowledge and experiences of the European Union Member States and enhancement of cooperation with all the actors tasked to combat corruption in the Republic of Serbia, including civil society organizations and media. Implemented activities have been complied with the negotiation process of the Republic of Serbia for membership in the European Union and implementation of recommendations of the European Commission within the Chapter 23 (Judiciary and Fundamental Rights).

As of July 2016 until January 2019 the Project was implemented by the National Anti-Corruption Authority, the Ministry of Justice, the Higher School of the Judiciary of the Republic of Italy and the General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain in close cooperation with the Anti-Corruption Agency and the Ministry of Justice of the Republic of Serbia. Contracting Authority on behalf of the Republic of Serbia was the Sector for Contracting and Financing of EU funded programmes of the Ministry of Finance, which is responsible for areas of payments, accounting, monitoring and reporting on implementation of the Project.

For more information about the Project please contact Ivana Cvetković, Twinning Advisor in Serbia, ivana.cvetkovic@acas.rs.