Завршетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Завршетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”

print
Агенција за борбу против корупције Републике Србије, у сарадњи са партнерским институцијама из Републике Италије и Краљевине Шпаније, обележила је успешан завршетак Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“, који је финансирала Европска унија у вредности од два милиона евра.

Свечаност поводом завршетка пројекта одржана је 16. јануара 2019. године, а учесницима су се обратили Драган Сикимић, директор Агенције за борбу против корупције Републике Србије; Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији; Рафаеле Кантоне, председник Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије; Карло Ло Кашо, амбасадор Републике Италије у Републици Србији; Мигуел Фуертес Суарез, амбасадор Краљевине Шпаније у Републици Србији; Марко Јовановић, помоћник министра финансија у Влади Републике Србије; Фулвио Балди, шеф Кабинета министра правде у Влади Републике Италије; Чедомир Бацковић, помоћник министра правде у Влади Републике Србије и Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције у Влади Републике Србије.

Резултате постигнуте током спровођења пројекта представили су Филипо Романо, лидер пројекта из државе чланице Европске уније; Милица Божанић, лидер пројекта из државе кориснице; Еуђенио Турко, стални Твининг саветник и Ивана Цветковић, стални Твининг саветник у Србији.

Пројекат је финансиран средствима из Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПА 2013) са циљем јачања механизама превенције корупције, као и капацитета, ефикасности и координационе улоге Агенције за борбе против корупције у овој области. Обухватио је размену добрих пракси, стручних знања и искустава држава чланица Европске уније, као и јачање сарадње са свим актерима надлежним за борбу против корупције у Републици Србији, укључујући и организације цивилног друштва и медије. Спроведене активности усклађене су са процесом преговора Републике Србије за чланство у Европској унији и спровођењем препорука Европске комисије у оквиру поглавља 23 (Правосуђе и основна права).

Од јула 2016. до јануара 2019. године пројекат су спроводили Национална агенција за борбу против корупције, Министарство правде, Виша школа за правосуђе Републике Италије и Главно тужилаштво Краљевине Шпаније у сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције и Министарством правде Републике Србије. У име Републике Србије, тело за уговарање био је Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније Министарства финансија, који је одговоран за послове плаћања, рачуноводство, праћење и извештавање о спровођењу пројекта.

За више информација о пројекту можете контактирати Ивану Цветковић, сталног Твининг саветника у Србији, ivana.cvetkovic@acas.rs

 Closing Ceremony of the Twinning Project “Prevention and Fight against Corruption”

Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia, in cooperation with the partner institutions from the Republic of Italy and the Kingdom of Spain, marked successful finalization of the Twinning Project „Prevention and Fight against Corruption“, financed by the European Union in the amount of two million euro.

Final ceremony was held on January 16, 2019 and the participants were addressed by Dragan Sikimić, Director of the Anti-Corruption Agency of the Republic of Serbia; Sem Fabrizi, Head of Delegation of the European Union to the Republic of Serbia; Raffaele Cantone, President of the National Anti-Corruption Authority of the Republic of Italy; Carlo Lo Cascio, Ambassador of the Republic of Italy in the Republic of Serbia; Miguel Fuertes Suarez, Ambassador of the Kingdom of Spain in the Republic of Serbia; Marko Jovanović, Assistant to the Minister of Finance in the Government of the Republic of Serbia; Fulvio Baldi, Chief of the Cabinet to the Minister of Justice in the Government of the Republic of Italy; Cedomir Backovic, Assistant to the Minister of Justice in the Government of the Republic of Serbia and Jadranka Joksimović, Minister for European Integration in the Government of the Republic of Serbia.

Results achieved during the project implementation were presented by Filipo Romano, European Union Member State Project Leader; Milica Božanić, Beneficiary Country Project Leader; Eugenio Turco, Resident Twinning Advisor and Ivana Cvetković, Resident Twinning Advisor in Serbia.

The Project was financed through the Instrument for Pre-Accession Assistance of the European Union (IPA 2013) and aimed at strengthening of corruption prevention mechanisms, as well as capacity, efficiency and coordination role of the Anti-Corruption Agency in this area. It encompassed the exchange of good practice, expert knowledge and experiences of the European Union Member States and enhancement of cooperation with all the actors tasked to combat corruption in the Republic of Serbia, including civil society organizations and media. Implemented activities have been complied with the negotiation process of the Republic of Serbia for membership in the European Union and implementation of recommendations of the European Commission within the Chapter 23 (Judiciary and Fundamental Rights).

As of July 2016 until January 2019 the Project was implemented by the National Anti-Corruption Authority, the Ministry of Justice, the Higher School of the Judiciary of the Republic of Italy and the General Prosecutor’s Office of the Kingdom of Spain in close cooperation with the Anti-Corruption Agency and the Ministry of Justice of the Republic of Serbia. Contracting Authority on behalf of the Republic of Serbia was the Sector for Contracting and Financing of EU funded programmes of the Ministry of Finance, which is responsible for areas of payments, accounting, monitoring and reporting on implementation of the Project.

For more information about the Project please contact Ivana Cvetković, Twinning Advisor in Serbia, ivana.cvetkovic@acas.rs.