Агенција упутила жалбу Вишем прекршајном суду поводом одбацивања захтева за покретање прекршајног поступка против странке Јединствена Србија

Бољевац – Избори за одборника
20/06/2012
Босилеград – Избори за одборнике
20/06/2012

Агенција упутила жалбу Вишем прекршајном суду поводом одбацивања захтева за покретање прекршајног поступка против странке Јединствена Србија

print

Против решења Прекршајног суда у Београду којим се одбацује захтев Агенције за борбу против корупције за покретање прекршајног поступка против политичке странке Јединствена Србија, Агенција је уложила жалбу Вишем прекршајном суду. Како се у решењу Прекршајног суда у Београду наводи, предлог за покретање поступка се одбацује због наступања застарелости.

Наиме, Јединствена Србија је учествовала на поновљеним изборима у Жабљу 23. маја 2010. године и није Агенцији поднела ни до 2. јуна 2010. године, када је истекао законом прописани рок, нити по његовом истеку, извештај о трошковима изборне кампање. Агенција је 18. октобра 2010. године поднела захтев Прекршајном суду у Београду за покретање прекршајног поступка по коме се овај суд огласио месно ненадлежним и захтев проследио Прекршајном суду у Јагодини.

Потом је Виши прекршајни суд у Београду, решавајући по изазваном сукобу надлежности од стране Прекршајног суда из Јагодине, својим решењем од 20. маја 2011. године, одлучио да је за вођење прекршајног поступка против Јединствене Србије надлежан Прекршајни суд у Београду.

Прекршајни суд у Београду је 19. септембра 2011. године донео решење којим одбацује предлог за покретање поступка због застарелости, сходно Закону о прекршајима РС, по коме се прекршајни поступак не може покренути ако протекне једна година од дана када је прекршај учињен.

„Сматрамо да се време у коме је решавано о сукобу надлежности не може урачунати у рок застарелости, јер после достављеног захтева за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Београду, Агенција није могла утицати на кретање предмета и ток поступка у коме се решавало питање сукоба надлежности. Исто тако, и сам Закон о прекршајима прецизира да застаревање прекршајног гоњења не тече за време за које се гоњење не може предузети по закону, а гоњење се није могло предузети без претходног решења питања надлежности суда“, каже директорка Агенције, Зорана Марковић.