JAVNI FUNKCIONERI, ORGAN JAVNE VLASTI I PRAVNA LICA

 

 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkcionera

 Pravilnik o Registru javnih funkcionera i Registru imovine i prihoda javnih funkionera

 Pravilnik o poklonima javnih funkcionera

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku  čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti

 Pravilnik o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku

 

POLITIČKI SUBJEKTI

 

pdf_small Pravilnik o evidencijama i izveštajima političkog subjekta

pdf_small Obrazac I1 Godišnji finansijski izveštaj

pdf_small Obrazac I2 Izveštaj o troškovima izborne kampanje

pdf_small Obrazac E1 Evidencija priloga

pdf_small Obrazac E2 Evidencija o imovini

pdf_small  Pravilnik o posmatračima izbornih kampanja

pdf_small  Obrazac IP uz Pravilnik o posmatračima izbornih kampanja

 

LOBIRANJE

 

pdf_small Pravilnik o programu obuke za lobistu

pdf_small Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca i vođenju evidencije u postupku lobiranja

 

POSTUPANJE PO PREDSTAVKAMA

 

pdf_small  Pravilnik o postupanju po predstavkama

 

CIVILNO DRUŠTVO

 

pdf_small Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata u oblasti sprečavanja korupcije – prečišćen tekst  (22.12.2020. godine)

pdf_small Izmena i dopuna Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava OCD za realizovanje projekata u oblasti borbe protiv korupcije (27.11.2020)

pdf_small Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje projekata u oblasti borbe protiv korupcije (24.05.2019)

___________________________________________________________________________________________________________________

INTERNA PODZAKONSKA AKTA

pdf_small Pravilnik o budžetskom računovodstvu u stručnoj službi Agencije (2021)

pdf_small Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (2020.)

pdf_small Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (2020.)

pdf_small Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Agencije (2019.)

pdf_small Pravilnik o popunjavanju radnih mesta u službi Agencije

pdf_small Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki