ЈАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ, ОРГАН ЈАВНЕ ВЛАСТИ И ПРАВНА ЛИЦА

 Правилник о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функионера

 Правилник о поклонима јавних функционера

 Правилник о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

pdf_small Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

pdf_small Oбразац И1 Годишњи финансијски извештај

pdf_small Oбразац И2 Извештај о трошковима изборне кампање

pdf_small Образац Е1 Евиденција прилога

pdf_small Образац Е2 Евиденција о имовини

pdf_small  Правилник о посматрачима изборних кампања

pdf_small  Образац ИП уз Правилник о посматрачима изборних кампања

ЛОБИРАЊЕ

pdf_small Правилник о програму обуке за лобисту

pdf_small Правилник о изгледу и садржини образаца и вођењу евиденције у поступку лобирања

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА

pdf_small  Правилник о поступању по представкама

ЦИВИЛНО ДРУШТВО

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката у области спречавања корупције – пречишћен текст  (22.12.2020. године)

pdf_small Измена и допуна Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава ОЦД за реализовање пројеката у области борбе против корупције (27.11.2020)

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање пројеката у области борбе против корупције (24.05.2019)

___________________________________________________________________________________________________________________

ИНТЕРНА ПОДЗАКОНСКА АКТА

pdf_small Правилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције (2021)

pdf_small Правилник о безбедности и здрављу на раду (2020.)

pdf_small Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (2020.)

pdf_small Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Агенције (2019.)

pdf_small Правилник о попуњавању радних места у служби Агенције

pdf_small Правилник о начину обављања послова јавних набавки