Методологија за процену ризика корупције у стратешким областима

Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

doc_smallФормулар за извештавање о спровођењу активности Оперативног плана

  Методологија за процену ризика од корупције у прописима

  Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног акционог плана за поглавље 23 – Потпоглавље борба против корупције

 Упутство о поступку закључења споразума о признању прекршаја

doc_smallОбразац 1- предлог за закључење споразума

  Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета

  Упутство за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета-пречишћен текст

  Прилог о стручном оспособљавању лица за спровођење обуке

  Водич за примену Програма и Упутства за спровођење обуке у облсти спречавања корупције и јачања интегритета

  Смернице за сарадњу Агенције за спречавање корупције са ОЦД-пречишћен текст

  Акт  о изменама Смерница за сарадњу Агенције за борбу против корупције са ОЦД

  Смернице за сарадњу Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва

doc_small  Образац 1 – начелна подршка

doc_small  Образац 2 – сарадња

doc_small  Образац 3 – партнерство


 Упутство за израду и спровођење плана интегритета – пречишћен текст

  Смернице за израду и спровођење плана интегритета

  Одлука о изменама Смерница за израду и спровођење плана интегритета


 Визуелни идентитет Агенције