Učesnici izborne kampanje i posmatrači Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije uložiće prigovor na izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima parlamentarnih izbora međunarodne posmatračke misije ENEMO
04/06/2020
Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije
05/06/2020

Učesnici izborne kampanje i posmatrači Agencije

print
Osnovni zadatak posmatrača koje je angažovala Agencija za borbu protiv korupcije je nadgledanje promotivnih predizbornih aktivnosti političkih subjekata. Izbornu kampanju u Republici Srbiji trenutno nadgleda 120 posmatrača sa ciljem prikupljanja podataka koje Agencija koristi u uporednoj analizi u odnosu na podatke iz izveštaja o troškovima izborne kampanje, koje su politički subjekti dužni da podnesu u roku od 30 dana po proglašenju konačnih rezultata izbora.
Posmatrači su ovlašćeni da u ime Agencije kao terenski posmatrači, do dana izbora, ili kao koordinatori, do dana proglašenja konačnih rezultata izbora, nesmetano prikupljaju informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata putem audio i video zapisa, fotografija u elektronskom formatu i prikupljenih primeraka izbornog materijala.
Takođe, koordinatori u cilju dobijanja određenih informacija i podataka u vezi sa izbornom kampanjom, mogu da se obrate političkim subjektima, državnim organima, organima jedinice teritorijalne autonomije, organima jedinice lokalne samouprave i organa gradske opštine.
Podsećamo da su posmatrači Agencije završili stručne obuke za objektivno i nepristrasno prikupljanje podataka, da nisu kandidati na izborima niti su angažovani u odborima za sprovođenje izbora. Oni su primer dobre prakse angažovanja građana u političkom i izbornom procesu, te  Agencija i ovim putem  apeluje na političke subjekte, nadležne organe i druge učesnike izbornog procesa da posmatračima omoguće da rade poslove za koje su angažovani.