Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Почетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”

Студијска посета Италији

Посета амбасадора Републике Италије Агенцији за борбу против корупције

Представници Агенције за борбу против корупције у посети антикорупцијским институцијама Републике Италије

Успешно завршен програм стажирања у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

Препоруке о међународној сарадњи у области контроле имовине у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва у оквиру Твининг пројекта „Превенција и борба против корупције“

Студијска посета антикорупцијским институцијама Краљевине Шпаније

Завршетак Твининг пројекта “Превенција и борба против корупције”

Тренинг за тренере

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 20. децембар 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: главни концепти обуке за предаваче; анализа потреба за обукама; израда и реализација програма обуке; праћење и евалуација програма обуке; улога предавача; циклус и стил учења; профили учесника обуке; управљање конфликтима.


Обука о прикупљању података и управљању базама података

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 18. децембар 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: главни концепти безбедносног система управљања информацијама; критеријуми управљања безбедносним информацијама; елементи, процеси и документи система; смернице за контролу безбедности информација са примерима; примена у раду Агенције.


Тренинг о управљању пројектима

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 15. новембар 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: главни концепти управљања пројектом, управљање пројектним циклусом, примена у раду Агенције.


Обука о управљању и руковођењу

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 3. септембар 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: институције јавног сектора; управљање у јавном сектору; руковођење у јавном сектору; стилови руковођења; стратешко планирање.

 

Обука о контроли финансирања политичких активности

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 6. јун 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције, представници Министарства финансија и Државне ревизорске институције

Обрађене теме: међународни стандарди у области контроле финансирања политичких активности; извештаји Агенције за борбу против корупције; систем финансирања политичких активности и контроле у Шпанији-добре праксе и препоруке.


Обука о јавним набавкама

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 29. мај 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: правни оквир у области јавних набавки у Италији; директиве Европске уније; систем праћења; развијање индикатора ризика; индикатори ризика у фази доделе уговора и фази извршења уговора.

 

Обука о ажурирању софтвера за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 22. мај 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: преглед IT инфраструктуре и софтвера за Националну стратегију за борбу против корупције и пратећи Акциони план; унапређење перформанси апликације; увођење нових стандарда; фазе пројекта и резултати; обрада података, анализа и извештавање.

 

Обука о ажурирању софтвера за планове интегритета

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 22. мај 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: преглед IT инфраструктуре и софтвера за планове интегритета; унапређење перформанси апликације; увођење нових стандарда; фазе пројекта и резултати; обрада података, анализа и извештавање.

 

Обука о поступању по представкама

Место и датум одржавања: Италијански институт за културу, 22. март 2018. године

Учесници: представници Агенције за борбу против корупције, Агенције за лиценцирање стечајних управника, Вишег тужилаштва за борбу против корупције у Београду, Првог, Другог и Трећег основног јавног тужилаштва, Министарства финансија (Буџетске инспекције и Пореске управе), Министарства здравља (Здравствене инспекције), Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Комисије за заштиту конкуренције, Републичког геодетског завода, Министарства унутрашњих послова (Сектора унутрашње контроле) и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (инспекцијског надзора).

Обрађене теме: поступање Агенције за борбу против корупције по представкама; општи принципи ЕУ за управне поступке; примери добре праксе из Румуније и Шпаније; одредбе италијанског Закона о управном поступку; примери добре праксе италијанске Националне агенције за борбу против корупције; препоруке за унапређење поступања по представкама.


Обука о спровођењу Стратегије комуникације

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 6. и 8. март 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: интерна и екстерна комуникација; планирање и реализација плана комуникације; нове технологије и друштвене мреже-предности и ризици; примери добре праксе; водећи принципи комуникације.

Обука о прикупљању и анализи података у финансијским истрагама

Место и датум одржавања: Италијански институт за културу, 25. јануар 2018. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције, као и представници Републичког геодетског завода, Управе за спречавање прања новца, Врховног касационог суда, Пореске управе, Министарства унутрашњих послова, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Дирекције за управљање одузетом имовином, Државне ревизорске институције, Управе царина и Народне банке Србије.

Обрађене теме: стандарди ЕУ у кривичним истрагама; извори информација у прелиминарним истрагама; сумњиве операције и актери; релевантне студије случаја; сарадња између Агенције за борбу против корупције, тужилаштава и прекршајних судова.

Обука о квалитету прописа

Место и датум одржавања: Италијански институт за културу, 20. децембар 2017. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: мере за унапређење прописа; анализа ефеката прописа; регулаторне техничке алатке; значај учешћа грађана у активностима јавних институција; значај односа са организацијама цивилног друштва; извештавање и израда аката о мерама у области борбе против корупције и регулаторна активност Националне агенције за борбу против корупције Републике Италије.

Обука о индикаторима за мерење корупције, механизмима превенције и плановима интегритета

Место и датум одржавања: Италијански институт за културу, 15. новембар 2017. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: улога антикорупцијских агенција, национални план за борбу против корупције, одговорна лица за превенцију корупције и транспарентност, ротирање надлежности, анализа и управљање ризицима корупције – планови интегритета, субјективни и објективни аспект планова интегритета, праћење усвојених планова интегритета, класификација индекса и индикатора, субјективни индикатори, објективни индикатори, индикатори и индекси који се користе на међународном нивоу, комбиновано тумачење индикатора: студије случаја и примери.

Обука о транспарентности

Место и датум одржавања: ЕУ инфо центар, 18. октобар 2017. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: значај транспарентности у превенцији корупције; јачање транспарентности; главни модели; транспарентност у италијанском систему борбе против корупције; улога италијанске Националне агенције за борбу против корупције у овој области; поређење италијанског, српског и приступа САД; научене лекције на основу практичне примене политика транспарентности.

Напредна обука о контроли имовине и прихода

Место и време одржавања: Италијански институт за културу, 22. септембар 2017. године

Учесници: запослени у Агенцији за борбу против корупције и представници Високог савета судства, Републичког јавног тужилаштва, Првог, Другог и Трећег Основног јавног тужилаштва, Прекршајног суда у Београду, Прекршајног апелационог суда, Управног суда, Министарствa унутрашњих послова, Порескe управe, Управe за спречавање прања новца, Републичког геодетског завода, Агенције за привредне регистре, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности .

Обрађене теме: значај пријаве имовине и прихода; режим пријављивања; административна и кривична истрага; предуслови за делотворно вођење административне истраге; лична и институционална одговорност, која произлази из административне истраге; главни извори доказа у административним истрагама; истражни кораци неопходни за верификацију тачности пријављене имовине и прихода; врсте санкција, које могу бити изречене, итд.

Напредна обука о сукобу интереса

Место и датум одржавања: Италијански институт за културу, 30. мај 2017. године

Учесници: запослени у Агенцији и представници Прекршајног суда у Београду, Прекршајног апелационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Управног суда и Савета за борбу против корупције.

Обрађене теме: сукоб интереса vs. неспојивост функција; врсте сукоба интереса; креирање политика у овој области; алати који се користе за решавање сукоба интереса и неспојивости функција; управљање сукобом интереса и неспојивошћу функција; анализа случаја сукоба интереса – Румунија, Италија и Србија; недостаци и делотворност режима сукоба интереса и неспојивости функција – осврт на примере из Србије и земаља чланица ЕУ, итд.

Основна обука о превенцији и борби против корупције

Место и датум одржавања: Италијански институт за културу, 4. мај 2017. године

Учесници: (Ново)запослени у Агенцији за борбу против корупције

Обрађене теме: дефиниција и последице корупције; начини борбе против корупције и врсте поступака; међународни правни оквир; разлика између крупне и ситне корупције; разлика између активне и пасивне корупције; специфични примери корупције; услови погодни за настајање корупције; улога НВО, цивилног друштва и медија; делотворне мере за спречавање корупције; улога Агенције за борбу против корупције; Национална стратегија за борбу против корупције и пратећи Акциони план; главне превентивне мере; главне репресивне мере, итд.

Обука о Стратегији комуникације

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 24. и 26. јануар 2017. године

Учесници: Виши и средњи менаџмент Агенције за борбу против корупције

Обрађене теме: улога и значај стратегија комуникације; интерна и екстерна комуникација; комуникација са различитим циљним групама; елементи Стратегије Агенције за борбу против корупције; предности Стратегије комуникације; подела одговорности, итд.

Стратешко планирање у области интерних и екстерних комуникација

Место и датум одржавања: Агенција за борбу против корупције, 6. и 7. децембар 2016. године

Учесници: Виши и средњи менаџмент Агенције за борбу против корупције

Обрађене теме: општи елементи стратешког планирања у области екстерних комуникација; општи елементи стратешког планирања у области интерних комуникација; увод у израду Стратегије комуникације, итд.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.