Тужба против решења Повереника за информације од јавног значаја

Обавеза достављања евиденција о поклонима функционера – подсетник
18/02/2019
Председник Републике није прекршио Закон о Агенцији
20/02/2019

Тужба против решења Повереника за информације од јавног значаја

print

Агенција за борбу против поднела је иницијативу Републичком јавном тужиоцу за подношење тужбе Управном суду против Решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности бр. 071-01-2548/2018-03 од 03.12.2018. године.

Наведеним решењем Повереника наложено је Агенцији да се Милици Шарић, новинарки ЦИНС, омогући увид у тражене копије бланко менице, уговора о јемству, залоге у виду хипотеке и друге документе, које су политички субјекти користили као средства обезбеђења за узете кредите и зајмове у кампањама за све нивое избора у 2012, 2014, 2016, 2017. и 2018. години.

С обзиром на то да је према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја довољно да постоји могућност наступања тешких последица по интересе заштићене законом, очигледно је да је повереник приликом доношења тог решења неправилно применио наведени закон.

Погрешна примена закона огледа се у захтеву Повереника да Агенција докаже постојање стварне, реалне штете по интересе заштићене законом која је настала услед будућег догађаја, уз занемаривање законске одредбе којом је регулисана могућност настанка штете, а не само наступање штете.

Из околности конкретног случаја јасно је да би услед одавања података који према закону представљају банкарску тајну могле наступити последице, како је то описано у Решењу Агенције којим је одбијен захтев тражиоца.

Агенција сматра да је објављивањем података о средствима обезбеђења по основу банкарских кредита вишеструко штетно, нарочито са становишта поверења у банкарски систем Србије, али истовремено и са становишта повреде права на неометано уживање имовине, предвиђеног чл. 58. ст. 1. Устава РС и чл. 1. Протокола 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода.

Остаје нејасно да ли је Повереник приликом одлучивања по жалби превидео постојање других уставних права или сматра да је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја важније од других права грађана.

Из наведених разлога Агенција је поднела иницијативу РЈТ за подношење тужбе Управном суду за поништај наведеног решења повереника, с обзиром на то да таква пракса одлучивања повереника не доприноси владавини права, правној сигурности и поверењу у институције система.