Treća sednica Odbora Agencije

Reagovanje Agencije za borbu protiv korupcije povodom saopštenja Prekršajnog apelacionog suda
14/02/2014
Mere o povredi zakona
14/07/2010

Treća sednica Odbora Agencije

print

Agencija za borbu protiv korupcije je na trećoj sednici u formi pravnih stavova donela sledeće odluke:

1. da pravo da zatraže saglasnost za obavljanje drugog posla ili delatnosti uz javnu funkciju imaju i funkicioneri koji posao ili delatnost uz javnu funkciju obavljaju na dan početka primene Zakona. Ovi funkcioneri imaju obavezu da Agenciji dostave zahtev za dobijanje saglasnosti blagovremeno kako bi se u slučaju da im ona bude uskraćena, do 1. aprila izjasnili koju funkciju, posao odnosno delatnost će nastaviti da obavljaju.

2. da se funkcionerom u smislu Zakona smatra i svaki izabrani, postavljeni ili imenovani predstavnik Republike Srbije, autonomne pokrajine, lokalne samouprave ili javnog preduzeća u organu društvenog preduzeća koje nije privatizovano, u organu pravnog subjekta u vezi sa čijom privatizacijom je ugovor od strane Agencije za privatizaciju raskinut kao i u organu privrednog društva i banke čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, lokalna samouprava ili javno preduzeće. Ovo praktično znači da su navedeni funkcioneri dužni da Agenciji dostave izveštaj o imovini i prihodima kao i obaveštenje o stupanju na funkciju.

3. da su funkcioneri koji obavljaju samostalnu delatnost dužni ugovorom prenesu prava upravljanja na nepovezano pravno ili fizičko lice, privremeno ( dok obavljaju javnu funkciju ) i da o tome obaveste nadležne organe i Agenciju za borbu protiv korupcije.

Direktorka, Zorana Marković, je informisala članove Odbora Agencije da će konkurs za 3 rukovodeća i 7 izvršilačkih radnih mesta biti raspisan do kraja nedelje.