Транспарентно и одговорно обављање јавних функција

Транспарентно и одговорно обављање јавних функција

Стратешки план Агенције 2019 – 2023

Суштина подношења извештаја о имовини и приходима функционера и њихова обрада и објављивање на интернет презентацији Агенције огледа се у јачању транспарентности у обављању јавне функције и поверења грађана у носиоце јавних функција. У том смислу, провера извештаја о имовини и приходима и идентификовање несагласности између стварног и пријављеног стања представља значајан механизам спречавања корупције односно отклањања ризика повезаних са интегритетом функционера и обављањем јавне функције у складу са јавном сврхом, али и јачања свести функционера о одговорности, коју током обављања јавне функције, имају према грађанима. Годишњим Планом провере, Агенција идентификује приоритете у спровођењу редовне и ванредне провере имовине и прихода јавних функционера.

Пријава интереса односно сукоба интереса тесно је повезана са интегритетом функционера односно транспарентним и одговорним обављањем јавне функције. У том смислу, решавање о сукобу интереса такође представља механизам спречавања коруптивног понашања, као и негативних последица по управљање јавним овлашћењима, управљање јавним средствима и поверење грађана, које функционер у сукобу интереса може изазвати. Поред доследног решавања о сукобу интереса, ова надлежност Агенције има и додатну превентивну компоненту, с обзиром на то да Агенција идентификује области и ситуације, нарочито подложне настанку сукоба интереса и значајно утиче на јачање свести о ситуацијама у којима сукоб интереса може да настане.

Праћење и контрола лобистичких активности значајна је због јачања интегритета учесника у поступку лобирања, чиме се доприноси поверењу грађана у процес доношења одлука.