Transparentno finansiranje političkih aktivnosti

Transparentno finansiranje političkih aktivnosti

Strateški plan Agencije 2019 -2023

Podrška političkim subjektima u sprovođenju Zakona o finansiranju političkih aktivnosti značajno doprinosi unapređenju transparentnosti raspolaganja sredstvima iz javnih izvora, imajući u vidu da je to jedan od glavnih izvora finansiranja političkih subjekata.

Podrška Agencije je usmerena na osposobljavanje političkih subjekata da finansijama upravljaju na odgovoran i transparentan način, kao i da odgovarajuće izveštaje (kako godišnje finansijske, tako i izveštaje o troškovima izborne kampanje) prikazuju u skladu sa zakonom i principima dobrog upravljanja.

Pored obuka za predstavnike političkih subjekata, Agencija, zavisno od izborne dinamike, sprovodi obuke za posmatrače izbornih kampanja sa ciljem dobijanja relevantnog i dodatnog izvora informacija u svrhu sprovođenja kontrole izveštaja o troškovima izborne kampanje.

Ključni segment kontrole finansiranja političkih aktivnosti odnosi se na jačanje transparentnosti posebno u odnosu na raspolaganje sredstvima iz javnih izvora, kao i odgovornosti političkih subjekata, koju imaju prema građanima, kako kao korisnici budžetskih sredstava, tako i kao kandidati na izborima, koje biraju upravo građani.