Суспензија за узбуњивача Валентину Крстић

Тутин – Избори за одборнике
22/06/2012
Уб – Избор за одборнике
22/06/2012

Суспензија за узбуњивача Валентину Крстић

print

Супротно одредбама члана 56. став 5 Закона о Агенцији за борбу против корупције и члану 8 Правилника о заштити лица које пријави сумњу на корупцију, заменик управника Казнено поправног завода у Нишу, Гордан Божић, донео је данас решење о удаљењу са рада Валентини Крстић, узбуњивачу из Казнено-поправног завода у Нишу. Против Валентине Крстић истовремено је покренут дисциплински поступак због тежих повреда радне дисциплине.
„Овакво поступање је пре свега кршење основних људских права, а затим и повреда одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције и Правилника о заштити лица која пријаве сумњу на корупцију. Агенција за борбу против корупције ће заменику управника, Гордану Божићу, упутити допис којим тражи да учини извесним да поступање у случају Валентине Крстић није у вези са случајем корупције на који је узбуњивач указала. У случају да се докаже супротно, Агенција ће предузети мере из своје надлежности. Такође, овим поводом обратићемо се и Министру правде“ каже директор Агенције, Татјана Бабић.


Агенција за борбу против корупције је 15. августа 2012. године обавестила заменика управника Казнено поправног завода у Нишу да је Валентини Крстић, додељен статус узбуњивача и да ће се као одмазда због учињене пријаве корупције сматрати свака мера која је предузета у вези са радно-правним статусом или радним условима узбуњивача, противно вољи узбуњивача у периоду од дана давања заштите до највише две године.

Према члану 2 Правилника о заштити лица које пријави сумњу на корупцију „одмазда“ је свако чињење или нечињење према узбуњивачу које доводи до следећих штетних последица:
-психичког или физичког узнемиравања или злостављања;
-покретања дисциплинског поступка, премештаја на ниже радно место и задржавање у напредовању;
-доношења решења о престанку радног односа или отказа уговора о раду;
-предузимање или изрицање мере која неповољно утиче на радно правни статус и радне услове;
-озбиљне и стварне претње да ће бити предузета било која од наведених мера.