Служба за решавање сукоба инт.

Одбор Агенције поново одлучује по пресуди Управног суда
07/09/2011
Саопштење Агенције за борбу против корупције поводом тврдњи новинарке Драгане Сотировски да јој је прећено
05/11/2013

Служба за решавање сукоба инт.

print

Служба за решавање сукоба интереса кроз поступке решавања сукоба интереса, декумулације функција и одлучивања о другим повредама закона отклања узроке за настанак корупције. Уколико се након спроведеног поступка утврди да је повреда Закона наступила, изричу се мере, прописане Законом. Циљ тих мера јесте, да се, уколико је то могуће, наведене повреде отклоне. На тај начин се отклањају узроци који су довели, или могу довести до корупције. Ова служба решава по захтевима јавних функционера да могу да истовремено врше две јавне функције, или да уз вршење јавне функције могу да обављају неки други посао или делатност, опет ценећи, да ли су те две јавне функције или други посао или делатност компатибилни, или нису, са становишта сукоба интереса.

Служба, кроз праксу коју гради примењујући Закон о Агенцији у наведеној области, даје препроруке Агенцији у ком обиму и на који начин би постојећи Закон требало допунити или изменити како би Закон био ефикаснији у домену примене.