Strategija i AP
14/07/2010
Direktive
19/07/2013

Služba za međunarodnu saradnju

print
Međunarodna saradnja ima izuzetno važnu ulogu u prevenciji i suzbijanju korupcije s obzirom na činjenicu da je korupcija povezana sa organizovanim i privrednim kriminalom uključujući i pranje novca i predstavlja ozbiljnu pretnju održivom demokratskom i ekonomskom razvoju i institucionalnoj stabilnosti svake zemlje. Suzbijanje korupcije je odgovornost svih država što međunarodnu saradnju (koja se ogleda u efikasnoj razmeni informacija i iskustava, unapređenju dobre prakse i uspostavljanju koordiniranih strategija, standarda i kriterijuma usmerenih na borbu protiv korupcije) čini još neophodnijom.

Služba za međunarodnu saradnju, u okviru svoje nadležnosti, razvija i unapređuje saradnju sa nadležnim državnim organima kao i sa relevantnim institucijama drugih država, međunarodnih organizacija, evropskih i regionalnih organizacija i inicijativa u području prevencije i suzbijanja korupcije.

Prioritet Službe za međunarodnu saradnju je da prati međunarodne propise iz oblasti borbe protiv korupcije, posebno Konvencije i međunarodne ugovore koje je država ratifikovala kao i da inicira izmene domaćih propisa radi usklađivanja sa međunarodno prihvaćenim pravnim pravilima i standardima. Zbog toga je važna redovna i neposredna saradnja sa Savetom Evrope, Grupom država za borbu protiv korupcije (GREKO), učestvovanje na GREKO plenarnim sednicama u Strazburu, saradnja sa Ќancelarijom Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal (UNODC) i učestvovanje na sastancima Konferencije država članica (potpisnica UN Konvencije protiv korupcije), kao i sa Mrežom protiv korupcije u okviru Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju (OECD).

Važna uloga Služba za međunarodnu saradnju je predstavljanje Agencije i učestvovanje u domaćim i međunarodnim sastancima, konferencijama, seminarima i radionicama koji se odnose na borbu protiv korupcije.

budžet, projekat 2010-2011