Skupština GO Mladenovac odbila da sankcioniše flagrantan sukob interesa

Kontrola Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera
19/03/2014
Akcioni plan
09/06/2010

Skupština GO Mladenovac odbila da sankcioniše flagrantan sukob interesa

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Rešenjem direktora Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-07-00-00043/2013-11 od 9. avgusta 2013. godine utvrđeno je da je Dejan Čokić, predsednik Gradske opštine Mladenovac, postupio suprotno odredbama člana 27. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj način što je, nakon stupanja na navedenu javnu funkciju 28. maja 2012. godine, u periodu od 20. jula do 28. decembra 2012. godine vršio nabavku goriva za službena vozila Gradske opštine Mladenovac od privrednog društva „Komerc-Javor“ d.o.o. Kovačevac, čiji je suvlasnik, i suprotno odredbi člana 32. stav 1. Zakona o Agenciji na taj način što o sukobu interesa koji je u konkretnoj situaciji imao nije obavestio Agenciju i Skupštinu Gradske opštine Mladenovac. Istim rešenjem, imenovanom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa navedene javne funkcije.

Rešenjem Odbora Agencije br. 014-07-00-1383/2013-02 od 27. novembra 2013. godine žalba Dejana Čokića izjavljena protiv navedenog rešenja direktora Agencije je odbijena i prvostepeno rešenje potvrđeno.

Po konačnosti prvostepenog rešenja, isto je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije, br. 12/14 od 3. februara 2014. godine, a Skupštini Gradske opštine Mladenovac upućena je, na osnovu člana 51. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, inicijativa za razrešenje funkcionera.

Dopisom predsednika Skupštine Gradske opštine Mladenovac br. 1-00-06-1-2/13/2014 od 1. aprila 2014. godine Agencija je obaveštena da većinom glasova prisutnih odbornika Skupština Gradske opštine Mladenovac na svojoj 15. sednici, održanoj 31. marta 2014. godine inicijativa Agencije nije usvojena.

Imajući u vidu činjenicu da je Skupština Gradske opštine Mladenovac odlučila da ne sankcioniše flagrantan slučaj sukoba interesa u kojem se našao funkcioner Dejan Čokić, kao i činjenicu da je protiv ovog funkcionera Agencija nadležnom javnom tužilaštvu podnela i krivičnu prijavu zbog neprijavljivanja imovine, Agencija će o navedenoj odluci Skupštine Gradske opštine Mladenovac obavestiti i Privremeno veće Grada Beograda, radi postupanja u smislu člana 88. Statuta Grada Beograda.

Agencija upozorava na to da je Skupština Gradske opštine Mladenovac odlukom da na funkciji predsednika opštine ostavi lice za koje je nesumnjivo utvrđeno da je privatni interes stavio ispred javnog, istovremeno pokazala nebrigu za građane opštine, čije bi interese trebalo da zastupa.