Сектор за оперативне послове

Сектор за оперативне послове

print

 

У оквиру Сектора за оперативне послове организоване су две уже унутрашње јединице: Одељење за регистре и Одељење за контролу имовине функционера. Општи (оквирни) задатак сектора је да, на основу одређених евиденција и других података, релевантних у борби против корупције, изврши њихову обраду и анализу и да те податке и анализе учини доступним стручној и широј јавности. Такође, у оквиру овог Сектора обављају се послови израде предлога годишњег плана провере података, провере имовинских извештаја функционера и утврђивања разлога несагласности између података у извештају и стварног стања, односно утврђивања разлога несагласности између увећане вредности имовине функционера и његових законитих и пријављених прихода и о томе обавештава орган у коме функционер врши јавну функцију и други надлежни органи.

 

Одељење за контролу имовине функционера

 

Одељење за регистре

 

* НАПОМЕНА: Листа је објављена у циљу обавештавања јавности. За сва наведена лица важи претпоставка невиности, у складу са Уставом и законом.

Само покретање поступка пред Агенцијом не значи да је функционер повредио закон. Одлука о томе доноси се тек након спроведеног поступка, у којем функционер има право да се изјасни, а постаје коначна тек истеком рока за жалбу, односно њеним потврђивањем од стране Одбора Агенције.

ПОДСЕТНИК: Најчешће повреде Закона о Агенцији за борбу против корупцијe

  • члан 35 = кашњење функционера у преносу управљачких права
  • члан 36 = кашњење правног и одговорног лица у правном лицу везано за обавештавање Агенције о учешћу у поступцима јавних набавки
  • члан 43 став 1 = кашњење органа и одговорног лица у органу у ком функционер врши функцију везано за обавештавање Агенције о ступању/престанку јавне функције функционера у том органу
  • члан 43 став 2 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по ступању на функцију
  • члан 43 став 4 = кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима по престанку функције
  • члан 44 став 1= кашњење функционера у достављању извештаја о имовини и приходима због битних промена