Saopštenje za javnost Agencije za borbu protiv korupcije 22. maj 2014.

Održan seminar studentima na Pravnom fakultetu
09/04/2014
Nebojsa_Tasic_prima_povelju_2mala
Agencija za borbu protiv korupcije dobila Povelju zahvalnosti od Bibliotekarskog društva Srbije
15/12/2011

Saopštenje za javnost Agencije za borbu protiv korupcije 22. maj 2014.

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

Na zahtev Agencije za borbu protiv korupcije od 16. novembra 2012. godine, Odeljenje za budžetsku inspekciju Ministarstva finansija izvršilo je vanrednu kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava. Kontrola je vršena za period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2012. godine (za vreme trajanja mandata ranijeg direktora Agencije Zorane Marković). Na zahtev Agencije izvršena je i vanredna kontrola primene zakona u oblasti radno-pravnih odnosa. Kontrolu je izvršio Upravni inspektorat Ministarstva pravde 16. i 17. januara 2013. godine. Predložene mere su bile korektivnog karaktera i Agencija ih je izvršila u ostavljenim rokovima.

Budžetski inspektori Ministarstva finansija kontrolu su vršili u periodu od 23. januara 2013. do 1. aprila 2013. godine. Zapisnik o izvršenoj kontroli od 10. oktobra 2013. godine postao je konačan 20. februara 2014. godine, od kada su počeli da teku rokovi za izvršenje predloženih mera.

Agenciji je od Odeljenja za budžetsku inspekciju predloženo sledećih 12 mera:

1. „Da preduzme mere i pripremi predlog Odboru za pravosuđe i upravu Narodne skupštine da se interni akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, kao i rešenja o raspoređivanju zaposlenih na radna mesta upodobe propisima koji važe za državne službenike i nameštenike saglasno odredbama člana 24. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ili da pokrene inicijativu za izmenu navedenih odredbi Zakona.“

Inicijativom za izmene i dopune Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koja je podneta pre više od godinu dana i koja do danas nije razmatrana, predloženo je, pored ostalog, da se pojedina prava i dužnosti državnih službenika u Agenciji Zakonom drukčije urede, s obzirom na prirodu poslova koje obavljaju, a koja je takva da zahteva njihovu pojačanu odgovornost u odnosu na odgovornost za obavljanje poslova koje u istim zvanjima obavljaju zaposleni u drugim državnim organima.

Izvršenje ove mere postavljeno je alternativno. Iako je navedena Inicijativa podneta još u martu 2013. godine, a Agencija do danas nije primila bilo kakav odgovor od naležnog ministarstva, doneta je odluka da bude urađeno i jedno i drugo, pa je izrađen i nacrt novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji, koji će biti razmatran na narednoj sednici Odbora Agencije zakazanoj za 28. maj ove godine (u narednom periodu Pravilnik treba da bude usklađen sa predstojećim izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije). Inače, rešenjem direktora Agencije donetim 29. jula 2013. godine, obrazovana je radna grupa za izradu novog Pravilnika koja je zastala sa radom do dostavljanja nalaza Odeljenja za budžetsku inspekciju.

 

2. „Da preduzme mere da se više isplaćena sredstva na ime dnevnica za službena putovanja u inostranstvo direktora Agencije za 2010, 2011. i 2012. godinu u iznosu od 2.116,8 EUR vrate u dinarskoj protivvrednosti, na račun budžeta Republike Srbije, po kursu na dan povraćaja u budžet.“

Rešenjem direktora Agencije od 31. decembra 2013. godine naloženo je Zorani Marković, ranijem direktoru Agencije, da izvrši povraćaj sredstava na ime više isplaćenih dnevnica za službena putavanja u inostranstvo. Nakon bezuspešnog pokušaja dostave ovog rešenja na poslednju Agenciji poznatu adresu prebivališta Zorane Marković, od MUP je zatražena dostava podataka o prebivalištu, odnosno boravištu imenovane. Prema podacima MUP, adresa Zorane Marković koja je poznata Agenciji, a sa koje je prema napomeni dostavljača ona odseljena, je i njeno poslednje prijavljeno prebivalište.

3. „Da preduzme mere za povraćaj sredstava isplaćenih na ime korišćenja mobilnih telefona iznad limita propisanih Odlukom direktora o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona za iznos od 79,213,00 dinara iz 2011. godine i 161.956,44 dinara iz 2012. godine.“

Ova mera je izvršena u ostavljenom roku i izdati nalozi za povraćaj navedenih sredstava u budžet RS po kojima je postupljeno, osim u slučaju jednog zaposlenog koji je izjavio žalbu.

4. „Da ustroji poslovnu evidenciju o načinu pribavljanja, raspolaganja i korišćenja sredstava iz donacija Evropske unije u visini od 2,5 miliona EUR za 2011. i 2012. godinu.“

Agencija, kao korisnik projekta, nije raspolagala navedenim vanbudžetskim sredstvima (shodno pravilima donatora), a sva dobra koja su preko konzorcijuma za implementaciju projekta (Human Dynamics) pribavljena iz donacije Evropske unije za potrebe Agencije evidentirana su i proknjižena u skladu sa nacionalnim propisima.

5. „Da pribavi jedinične cene opreme stečene putem donacija u 2012. godini, izvrši popis te imovine i iskaže u za to propisanim listama.“

Pribavljene su sve jedinične cene i sredstva su evidentirana i proknjižena u skladu sa nacionalnim propisima.

6. „Da zbog neispunjavanja ugovornih obaveza odnosno usled kašnjenja u isporuci računarske opreme i usluga obračuna i preduzme mere radi naplate ugovorne kazne dobavljaču opreme i usluga „Vlatakom“ d.o.o. saglasno članu 5. zaključenog Ugovora br. 404-02-9/2010-03/10 od 15.4.2010. godine.“

Agencija je dopisom od 12. marta 2014. godine od „Vlatakom“ d.o.o. Beograd zahtevala isplatu po osnovu ugovorne kazne. U odgovoru od 17. aprila 2014. godine „Vlatakom“ je naveo da je zahtev Agencije neosnovan i da je potraživanje zastarelo. Imajući u vidu da je reč o ugovoru iz 2010. godine, eventualno utuženje bilo bi na štetu budžeta RS, zbog isteka roka od tri godine.

7. „Da preduzme mere da „Srbijaprojekt“ isporuči nameštaj u svemu po vrsti, količini i u vrednosti navedenoj u Specifikaciji za opremanje zgrade nameštajem iz Projekta enterijera, za potrebe ukupno 97 zaposlenih, odnosno da isporuči nameštaj u projektovanoj količini i vrednosti, ili da od „Srbijaprojekta“ zahteva naknadu štete u vrednosti neisporučene količine nameštaja.“

Agencija je dopisom od 12. marta 2014. godine inicirala da se Republička direkcija za imovinu RS, koja je kupac poslovne zgrade u ul. Carice Milice br. 1 u Beogradu, čiji je jedan od korisnika Agencija, obrati prodavcu „Srbijaprojektu“ sa zahtevom da na ime smanjenja kupoprodajne cene ili na ime naknade štete zbog neisporučene količine nameštaja isplati Republici Srbiji iznos od 17.006,25 EUR, te da se, ukoliko se prodavac ne odazove zahtevu obrati Republičkom javnom pravobranilaštvu radi pokretanja sudskog spora. Dopisom od 30. aprila Direkcija je obavestila Agenciju da je od „Srbijaprojekta“ zatražila izjašnjenje u vezi sa navedenom inicijativom Agencije.

„Srbijaprojekt“ je, dopisom od 12. maja, obavestio Agenciju da ne može i neće izaći u susret njenom zahtevu jer je neosnovan.

8. „Da sa Republičkom direkcijom za imovinu RS preduzme mere prema prodavcu zgrade i nadležnim organima u cilju pribavljanja projektne i građevinske dokumentacije za dozidani sedmi sprat zgrade, radi legalizacije istog i pribavljanja upotrebne dozvole a na osnovu uredne i kompletirane projektne dokumentacije.“

Agencija je od Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda pribavila dodatnu projektnu dokumentaciju za poslovnu zgradu u ul. Carice Milice br. 1 u Beogradu. Takođe, Agencija je angažovala stručnjake sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da izvrše merenje zgrade, u cilju utvrđivanja njene površine (Agenciji će nalaz biti dostavljen do 15. juna).

9. „Da po obezbeđenju potrebnih uslova podnese zahtev Republičkom geodetskom zavodu za uknjižbu pribavljene zgrade u ul. Carice Milice br. 1, na vlasnika Republiku Srbiju i korisnika Agenciju za borbu protiv korupcije.“

Agencija je 16. aprila 2014. godine Republičkom geodetskom zavodu, kao zainteresovano lice – korisnik nepokretnosti, podnela zahtev za uknjižbu prava javne svojine na nepokretnosti, pridružujući se ranije podnetom zahtevu od strane Direkcije.

10. „Da se ugovori o delu, kao i ugovori o povremenim i privremenim poslovima, ukoliko za istim postoji potreba u radu Agencije, zaključuju uz poštovanje zakonskih propisa.“

Ova mera, koja je trajnog karaktera, izvršena je tako što su otklonjene sve nepravilnosti na koje je ukazano i Agencija u svom radu postupa u svemu u skladu sa propisima.

11. „Da donese interni opšti akt o načinu odobravanja, korišćenja, priznavanja i evidentiranja sredstava reprezentacije u Agenciji.“

Direktor Agencije je 20. marta 2014. godine doneo Pravilnik o troškovima reprezentacije, koji je dostupan na internet prezentaciji Agencije.

12. „Da javne nabavke dobara, usluga i radova, sprovodi u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu materiju.“

Ova mera, koja je trajnog karaktera, izvršava se i Agencija postupke javnih nabavki sprovodi u svemu u skladu sa propisima.

Zapisnik Odeljenja za budžetsku inspekciju o izvršenoj kontroli, sa svom pratećom dokumentacijom, dostavljen je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da su u periodu od 1. januara 2010. do 31. decembra 2012. godine (za vreme trajanja mandata ranijeg direktora Agencije Zorane Marković) izvršena krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti.