Саопштење за јавност Агенције за борбу против корупције 22. мај 2014.

Одржан семинар студентима на Правном факултету
09/04/2014
Nebojsa_Tasic_prima_povelju_2mala
Агенција за борбу против корупције добила Повељу захвалности од Библиотекарског друштва Србије
15/12/2011

Саопштење за јавност Агенције за борбу против корупције 22. мај 2014.

ZnakHorizontalnoCirilicaveci
print

На захтев Агенције за борбу против корупције од 16. новембра 2012. године, Одељење за буџетску инспекцију Министарства финансија извршило је ванредну контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања, наменског и законитог коришћења буџетских средстава. Контрола је вршена за период од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2012. године (за време трајања мандата ранијег директора Агенције Зоране Марковић). На захтев Агенције извршена је и ванредна контрола примене закона у области радно-правних односа. Контролу је извршио Управни инспекторат Министарства правде 16. и 17. јануара 2013. године. Предложене мере су биле корективног карактера и Агенција их је извршила у остављеним роковима.

Буџетски инспектори Министарства финансија контролу су вршили у периоду од 23. јануара 2013. до 1. априла 2013. године. Записник о извршеној контроли од 10. октобра 2013. године постао је коначан 20. фебруара 2014. године, од када су почели да теку рокови за извршење предложених мера.

Агенцији је од Одељења за буџетску инспекцију предложено следећих 12 мера:

1. „Да предузме мере и припреми предлог Одбору за правосуђе и управу Народне скупштине да се интерни акт о унутрашњем уређењу и систематизацији, као и решења о распоређивању запослених на радна места уподобе прописима који важе за државне службенике и намештенике сагласно одредбама члана 24. Закона о Агенцији за борбу против корупције или да покрене иницијативу за измену наведених одредби Закона.“

Иницијативом за измене и допуне Закона о Агенцији за борбу против корупције, која је поднета пре више од годину дана и која до данас није разматрана, предложено је, поред осталог, да се поједина права и дужности државних службеника у Агенцији Законом друкчије уреде, с обзиром на природу послова које обављају, а која је таква да захтева њихову појачану одговорност у односу на одговорност за обављање послова које у истим звањима обављају запослени у другим државним органима.

Извршење ове мере постављено је алтернативно. Иако је наведена Иницијатива поднета још у марту 2013. године, а Агенција до данас није примила било какав одговор од належног министарства, донета је одлука да буде урађено и једно и друго, па је израђен и нацрт новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији, који ће бити разматран на наредној седници Одбора Aгенције заказаној за 28. мај ове године (у наредном периоду Правилник треба да буде усклађен са предстојећим изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције). Иначе, решењем директора Агенције донетим 29. јула 2013. године, образована је радна група за израду новог Правилника која је застала са радом до достављања налаза Одељења за буџетску инспекцију.

 

2. „Да предузме мере да се више исплаћена средства на име дневница за службена путовања у иностранство директора Агенције за 2010, 2011. и 2012. годину у износу од 2.116,8 ЕУР врате у динарској противвредности, на рачун буџета Републике Србије, по курсу на дан повраћаја у буџет.“

Решењем директора Агенције од 31. децембра 2013. године наложено је Зорани Марковић, ранијем директору Агенције, да изврши повраћај средстава на име више исплаћених дневница за службена путавања у иностранство. Након безуспешног покушаја доставе овог решења на последњу Агенцији познату адресу пребивалишта Зоране Марковић, од МУП је затражена достава података о пребивалишту, односно боравишту именоване. Према подацима МУП, адреса Зоране Марковић која је позната Агенцији, а са које је према напомени достављача она одсељена, је и њено последње пријављено пребивалиште.

3. „Да предузме мере за повраћај средстава исплаћених на име коришћења мобилних телефона изнад лимита прописаних Одлуком директора о условима и начину коришћења мобилних телефона за износ од 79,213,00 динара из 2011. године и 161.956,44 динара из 2012. године.“

Ова мера је извршена у остављеном року и издати налози за повраћај наведених средстава у буџет РС по којима је поступљено, осим у случају једног запосленог који је изјавио жалбу.

4. „Да устроји пословну евиденцију о начину прибављања, располагања и коришћења средстава из донација Европске уније у висини од 2,5 милиона ЕУР за 2011. и 2012. годину.“

Агенција, као корисник пројекта, није располагала наведеним ванбуџетским средствима (сходно правилима донатора), а сва добра која су преко конзорцијума за имплементацију пројекта (Human Dynamics) прибављена из донације Европске уније за потребе Агенције евидентирана су и прокњижена у складу са националним прописима.

5. „Да прибави јединичне цене опреме стечене путем донација у 2012. години, изврши попис те имовине и искаже у за то прописаним листама.“

Прибављене су све јединичне цене и средства су евидентирана и прокњижена у складу са националним прописима.

6. „Да због неиспуњавања уговорних обавеза односно услед кашњења у испоруци рачунарске опреме и услуга обрачуна и предузме мере ради наплате уговорне казне добављачу опреме и услуга „Влатаком“ д.о.о. сагласно члану 5. закљученог Уговора бр. 404-02-9/2010-03/10 од 15.4.2010. године.“

Агенција је дописом од 12. марта 2014. године од „Влатаком“ д.о.о. Београд захтевала исплату по основу уговорне казне. У одговору од 17. априла 2014. године „Влатаком“ је навео да је захтев Агенције неоснован и да је потраживање застарело. Имајући у виду да је реч о уговору из 2010. године, евентуално утужење било би на штету буџета РС, због истека рока од три године.

7. „Да предузме мере да „Србијапројект“ испоручи намештај у свему по врсти, количини и у вредности наведеној у Спецификацији за опремање зграде намештајем из Пројекта ентеријера, за потребе укупно 97 запослених, односно да испоручи намештај у пројектованој количини и вредности, или да од „Србијапројекта“ захтева накнаду штете у вредности неиспоручене количине намештаја.“

Агенција је дописом од 12. марта 2014. године иницирала да се Републичка дирекција за имовину РС, која је купац пословне зграде у ул. Царице Милице бр. 1 у Београду, чији је један од корисника Агенција, обрати продавцу „Србијапројекту“ са захтевом да на име смањења купопродајне цене или на име накнаде штете због неиспоручене количине намештаја исплати Републици Србији износ од 17.006,25 ЕУР, те да се, уколико се продавац не одазове захтеву обрати Републичком јавном правобранилаштву ради покретања судског спора. Дописом од 30. априла Дирекција је обавестила Агенцију да је од „Србијапројекта“ затражила изјашњење у вези са наведеном иницијативом Агенције.

„Србијапројект“ је, дописом од 12. маја, обавестио Агенцију да не може и неће изаћи у сусрет њеном захтеву јер је неоснован.

8. „Да са Републичком дирекцијом за имовину РС предузме мере према продавцу зграде и надлежним органима у циљу прибављања пројектне и грађевинске документације за дозидани седми спрат зграде, ради легализације истог и прибављања употребне дозволе а на основу уредне и комплетиране пројектне документације.“

Агенција је од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда прибавила додатну пројектну документацију за пословну зграду у ул. Царице Милице бр. 1 у Београду. Такође, Агенција је ангажовала стручњаке са Грађевинског факултета Универзитета у Београду да изврше мерење зграде, у циљу утврђивања њене површине (Агенцији ће налаз бити достављен до 15. јуна).

9. „Да по обезбеђењу потребних услова поднесе захтев Републичком геодетском заводу за укњижбу прибављене зграде у ул. Царице Милице бр. 1, на власника Републику Србију и корисника Агенцију за борбу против корупције.“

Агенција је 16. априла 2014. године Републичком геодетском заводу, као заинтересовано лице – корисник непокретности, поднела захтев за укњижбу права јавне својине на непокретности, придружујући се раније поднетом захтеву од стране Дирекције.

10. „Да се уговори о делу, као и уговори о повременим и привременим пословима, уколико за истим постоји потреба у раду Агенције, закључују уз поштовање законских прописа.“

Ова мера, која је трајног карактера, извршена је тако што су отклоњене све неправилности на које је указано и Агенција у свом раду поступа у свему у складу са прописима.

11. „Да донесе интерни општи акт о начину одобравања, коришћења, признавања и евидентирања средстава репрезентације у Агенцији.“

Директор Агенције је 20. марта 2014. године донео Правилник о трошковима репрезентације, који је доступан на интернет презентацији Агенције.

12. „Да јавне набавке добара, услуга и радова, спроводи у складу са важећим прописима који уређују ову материју.“

Ова мера, која је трајног карактера, извршава се и Агенција поступке јавних набавки спроводи у свему у складу са прописима.

Записник Одељења за буџетску инспекцију о извршеној контроли, са свом пратећом документацијом, достављен је Вишем јавном тужилаштву у Београду због сумње да су у периоду од 1. јануара 2010. до 31. децембра 2012. године (за време трајања мандата ранијег директора Агенције Зоране Марковић) извршена кривична дела за која се гони по службеној дужности.