Saopštenje Odbora Agencije povodom rada Žalbene komisije Agencije

Raspisan VI konkurs za stažiranje u Agenciji
10/08/2012
Informacije o predstavkama građana Agencija daje ponedeljkom i utorkom od 11 do 14 časova na broj telefona 011 41 49 100, taster 1
11/09/2013

Saopštenje Odbora Agencije povodom rada Žalbene komisije Agencije

print

Odbor Agencije je na sednici održanoj 17. marta 2013. godine razmatrao činjenice u vezi sa formiranjem i radom Žalbene komisije Agencije i konstatovao niz nepravilnosti.
Odluka o formiranju Žalbene komisije u sastavu od pet članova nije doneta na sednici Odbora Agencije održanoj 8. februara 2010. godine, kako je u odluci napisano. Naime, na toj sednici je odlučeno da Odbor predloži tri člana odbora za članove komisije, a odluku o formiranju petočlane komisije trebalo je da donese direktor Agencije. Odluka o formiranju komisije je sačinjena znatno kasnije, u oktobru ili novembru 2011. godine i, prema izjavama zaposlenih, direktorka je vršila pritisak na pojedine zaposlene da pristanu da budu članovi «retroaktivno» počev od 8. februara 2010. godine, što su pojedini zaposleni odbili.

Žalbena komisija Agencije nije imala poslovnik o svom radu u skladu sa zakonom, a da do sednice održane 11. marta 2012. godine, nije održana nijedna sednica Žalbene komisije na kojima bi se odlučavalo o žalbama na odluke Konkursne komisije Agencije, iako je iz dokumentacije dostavljene Kancelariji Odbora utvrđeno da je doneto ukupno 12 odluka Žalbene komisije, kao i da su sačinjena dva zapisnika o održanim sednicama.

Uvidom u navedene zapisnike, kao i iz izjava zaposlenih i nalaza sudskog veštaka za rukopise i dokumenta od 14.03.2013. godine, Odbor Agencije je konstatovao da potpis koji glasi na ime „zapisničara“ na navedenim zapisnicima nije potpisalo lice na čije ime glase.

Takođe je konstatovano da je odluke iz kojih proizlazi da je Žalbena komisija Agencije odlučivala u sastavu prof. dr Čedomir Čupić, predsednik Žalbene komisije, prof. dr Zoran Stojiljković i prof. dr Radmila Vasić, članovi, potpisao prof. dr Čedomir Čupić, te da su one overene pečatom Odbora Agencije koji je upotrebljen bez znanja i saglasnosti Odbora Agencije.

U pogledu potpisivanja navedene dokumentacije od strane tadašnjeg predsednika Žalbene komisije Agencije, prof. dr Čedomira Čupića, Odbor Agencije je zaključio da je prof. dr Čedomir Čupić prilikom potpisivanja doveden u pravnu zabludu od strane stručne službe Agencije koja je ovu dokumentaciju, kako se navodi u izjavi jednog od zaposlenih, sačinila po neposrednom nalogu tadašnje direktorke Agencije Zorane Marković.

Prof. dr Čedomir Čupić je zapisnike i odluke potpisivao sa punim poverenjem u stručnost i integritet zaposlenih u stručnoj službi Agencije, imajući u vidu da sam nije stručnjak za oblast prava.

Zakonitost svih do sada donetih odluka Žalbene komisije Agencije ispitaće novoformirana Žalbena komisija Agencije koja će u skladu sa zakonom preduzeti sve mere da se sve utvrđene nepravilnosti otklone u cilju zaštite prava učesnika konkursa.