Saopštenje povodom Nacrta zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima

Medveđa – Izbori za odbornike
22/06/2012
Merošina – Izbori za odbornike
22/06/2012

Saopštenje povodom Nacrta zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima

print
Agencija za borbu protiv korupcije uputila je danas Ministarstvu građevinarstva i urbanizma komentare na nacrt Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i tim povodom Marijana Obradović, pomoćnik direktora za poslove prevencije, izjavila je:

Na nacrtu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole mora još mnogo da se radi. Postojeći tekst, koji je dat na javnu raspravu, sadrži brojne rizike za nastanak korupcije u njegovoj primeni.

Neki od rizika su: manjkave upućujuće odredbe, sukob pojedinih odredaba u tekstu nacrta zakona, pravne praznine („rupe u zakonu“), nedostatak administrativnih procedura, promovisanje partikularnih interesa suprotno javnom interesu, dvosmisleno izražavanje koje omogućava različitu interpretaciju, upotreba različitih termina za istu pojavu ili upotreba istih termina za različite pojave, upotreba novih termina koji nisu definisani u zakon„.

Osnovni nalazi Izveštaja koji je Agencija za borbu protiv korupcije uputila Ministarstvu građevinarstva i urbanizma su:

  • Nacrt zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole sadrži brojne rizike od korupcije. Neki od njih su: manjkave referentne odredbe, sukob pojedinih odredaba zakona, pravne praznine („rupe u zakonu“), nedostatak/dvosmislenost administarativnih procedura, promovisanje interesa suprotno javnom interesu, dvosmisleno izražavanje koje omogućava različitu interpretaciju, upotreba različitih termina za istu pojavu ili upotreba istih termina za različite pojave, novi termini koji nisu definisani u zakonu.
  • Iako u samom Nacrtu zakona nije definisan cilj, iz odredbi zakona može se zaključiti da je cilj regulisanje upisa prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Uprkos tome, pojedine odredbe zakona regulišu i upis prava svojine na građevinskom zemljištu, što nije navedeno kao predmet zakona.
  • Odredbama ovog Nacrta zakona biće dozvoljen upis prava svojine na građevinskom zemljištu u korist vlasnika bespravno izgrađenog objekta, ako je bespravno izgrađeni objekt sagrađen na građevinskom zemljištu koje je u svojini ili je na njemu upisano pravo korišćenja u korist nekog trećeg lica (fizičko ili pravno lice ili jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina ili Republika Srbija) i ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom. Na ovaj način se ugrožavaju prava trećih lica i promovišu privatni interesi suprotno javnom interesu.
  • Zakon promoviše interese lica čiji se objekti nalaze na površinama javne namene, u zaštićenim zonama itd., tako što će pod posebnim uslovima biti dozvoljen upis prava svojine na ovim objektima.
  • Zakon promoviše interese pojedinih javnih preduzeća tako što se kao uslov za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima zahtevaju dokazi o plaćenim računima za električnu energiju, gas, naknade za komunalne usluge i sl.
  • Postupak za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima nije regulisan. Zakonom su utvrđene određene obaveze organa nadležnog za poslove urbanizma, ali nije utvrđena procedura kao ni kriterijumi za donošenje odluka ovog organa. Pored toga, neizvesno je i da li će organ uprave biti u stanju da izvrši dužnosti predviđene ovim zakonom
  • Nacrt zakona sadrži nejasne formulacije, odnosno termine koji nisu definisani zakonom; koriste se različiti termini za iste stvari i poziva se na isti zakon na različit način. Zakonske odredbe moraju biti što jasnije i preciznije. U suprotnom, ostavljaju prostor za različito tumačenje, a samim tim i korupciju.
  • Pojedinim odredbama Nacrta zakona vrši se neodređeno upućivanje na druge zakone, što može u praksi dovesti do različitog tumačenja zakona od strane organa koji zakon primenjuje.

Izveštaj o Nacrtu zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (ceo dokument)