Saopštenje Agencije, 18. januar

Socijaldemokratski savez
29/05/2012
Godišnji izveštaj 2011. SDS
29/05/2012

Saopštenje Agencije, 18. januar

print

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Prekršajnom sudu u Beogradu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Božidara Đelića zbog toga što u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja odnosno imenovanja nije preneo upravljačka prava u preduzeću „House of Europe Invest B.V.“ (koje je sa 100% udela u njegovom vlasništvu).

Proveravajući tačnost podataka iz Izveštaja o imovini i prihodima, prema godišnjem planu provere Agencije, utvrđeno je da gospodin Đelić nije preneo upravljačka prava u navedenom preduzeću, odnosno da ukoliko ih je preneo, o tome nije izvestio Agenciju u roku od pet dana od dana prenošenja. Agencija je dopisom od 25. novembra 2010. godine obavestila funkcionera o navedenom propustu i pozvala ga da dostavi podatke o licu na koje su preneta upravljačka prava kao i dokaze o prenosu.

Budući da ministar Đelić nije obavestio Agenciju o prenosu upravljačkih prava po navedenom, a ni ponovljenom zahtevu, stekli su se uslovi za podnošenje predloga za pokretanje prekršajnog postupka.

Ukoliko Prekršajni sud donese odluku kojom utvrđuje postojanje prekršaja, Zakonom propisana sankcija je novčana kazna u iznosu od 50 do 150 hiljada dinara.