Saopštenje Agencije, 7. april

Vlaška demokratska stranka VDS
15/06/2012
Godišnji izveštaj 2011. VDS
15/06/2012

Saopštenje Agencije, 7. april

print

Agencija za borbu protiv korupcije predložila je ministru za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu da izvrši kontrolu ustavnosti i zakonitosti delovanja Skupštine grada Jagodina i prema ovoj gradskoj skupštini i odgovornim licima u njoj preduzme neophodne zakonske mere, kao i da o preduzetim merama obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije.

Reč je o drastičnom nepoštovanju Zakona o lokalnoj samoupravi od strane grada Jagodina. Skupština grada Jagodina imenovala je, odnosno postavila, veći broj odbornika na javne funkcije u izvršne organe, kao i u organe zastupanja, upravljanja i nadzora ustanova i preduzeća čiji je grad Jagodina osnivač. Ovakvo postupanje predstavlja narušavanje jednog od osnovnih demokratskih principa podele vlasti i istovromeno je je direktno protivno odredbi člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi.

Agencija za borbu protiv korupcije je u svim slučajevima protiv takvih funkcionera jedinica lokalne samouprave pokrenula postupke provere i utvrđuje eventualne povrede zakona.

Takođe, Agencija naglašava da se jedino doslednom primenom Ustava i zakona omogućava nesmetano funkcionisanje organa jedinice lokalne samouprave, konkretno organa, ustanova i preduzeća grada Jagodine, a sa druge strane, da je dosledna primena Ustava, zakona i drugih propisa koji regulišu delovanje javne uprave i organa jedinica lokalne samouprave uslov bez koga nije moguće na adekvatan način sprovesti ni Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije.