Ризици корупције у Закону о јавним предузећима и Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа

Агенција не крије плате запослених
13/08/2014
Пето заседање УН радне групе за превенцију корупције
10/09/2014

Ризици корупције у Закону о јавним предузећима и Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Министарству привреде и Влади иницијативу за измене и допуне Закона о јавним предузећима, као и измене и допуне Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија. У иницијативи је указано на недостатке и ризике корупције у одредбама Закона и Уредбе и дате су препоруке за њихово отклањање.

Законским одредбама о именовању директора јавних предузећа нису предвиђени елементи за одређивање критеријума чијом би се применом обезбедило да се бирају најквалитетнији кандидати за избор директора. Такође, орган надлежан за именовање директора јавног предузећа има широка дискрециона овлашћења, која треба ограничити како не би дошло до именовања било ког кандидата са листе, без обзира на ранг листу.

Сама мерила за именовање нису прописана Законом, већ се одређују Уредбом, али само за јавна предузећа чији је оснивач Република Србија и остаје нејасно ко ће их и на који начин прописати у случајевима када је оснивач јавног предузећа аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Уредба о мерилима за избор директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија прописује да се способности, знања и вештине кандидата проверавају усмено и писано, као и „на други одговарајући начин“, што је недовољно прецизно и чиме су Комисији за именовање дата широка дискрециона овлашћења. Препорука Агенције је да се начин спровођења изборног поступка, као и однос између фаза поступка прецизније уреде. Слично је и у случају избора вршиоца дужности директора који може бити именован на период од шест месеци или дужи период у „оправданим случајевима“, што је непрецизна формулација подложна различитим тумачењима.

Законом о јавним предузећима нису дефинисани ни стандарди за утврђивање стручног и савесног обављања дужности директора, што оставља простора за евентуалне злоупотребе и отежава успостављање делотворног механизма за утврђивање одговорности директора јавних предузећа.

Важност отклањања ризика корупције у овој области препозната је и у Националној стратегији и Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције, где је један од прокламованих циљева утврђивање јасних критеријума за предлагање, избор и разрешење, као и вредновање резултата рада директора јавних предузећа.